Ślepiec w fabryce okularów

Ślepiec w fabryce okularów

MAJ 02, 2016
2074 VIEWS
Ślepiec w fabryce okularów

Wprowadzenie do obiegu publicznego terminu „Wojna Hybrydowa” jest prawdopodobnie jednym z większych sukcesów „zewnętrznych” specjalistów od prowadzenia działań „nieregularnych”. Z technicznej strony – preparując specoperacje psychologiczne – najpierw opracowuje się kierunkowy wymiar nowej struktury pojęciowej, czyli dokładnie tak, jak we wskazanym wypadku.

Tylko dwa słowa, jednakże wprowadzane każdego dnia w psychiczną przestrzeń społeczną na każdym praktycznie poziomie publicznej i medialnej aktywności – mają nam nieustannie uświadamiać, że od tej pory znajdujemy się w stanie wojny i pora naprawdę się bać. Na szczególną uwagę zasługuje częstotliwość występowania tego terminu w poważniejszych dyskusjach eksperckich oraz politycznych. Brzmi to jak wówczas niezauważalnie samounicestwiający hymn społeczny, pobrzmiewający w rytm nadawany przez zewnętrznych dyrygentów. „Kompozytor” doprawdy musi być dumny z efektów swojej pracy.

W rzeczywistości – nie ma żadnej „wojny hybrydowej” poza tą, którą sami sobie wywołaliśmy. Są jedynie kraje, którym bardzo zależy na tym, aby Europę sparaliżować strachem. To naturalny proces psychologiczny, przypominający zachowanie już bardzo słabego, który nadal chciałby być bardzo silny. Infekowanie psychozy od lat jest jedną ze skuteczniejszych metod budowania przekonania o potencjale agresora oraz, co istotniejsze – dość skutecznie potrafi hamować społeczny opór po stronie celu ataku, tym bardziej jeśli ten ma to miejsce w nieuświadomionych masach.

Podany wyżej przykład, jest w moim przekonaniu kluczowy dla określania nowoczesnych koncepcji defensywnych wobec zagrożenia współczesnej Europy. Od redefinicji dotychczasowych pojęć, od opracowania nowej, właściwej struktury pojęciowej w definiowaniu zagrożenia zależy opracowanie adekwatnej diagnozy sytuacyjnej. Dopiero później można myśleć o koncepcji organizacyjnej, podziale kompetencji oraz rozwiązaniach systemowych. To właściwa kolejność i jedyny skuteczny kierunek zmian.

„Wojna z terroryzmem”

Zagrożeniem nie jest współczesny terroryzm w sensie stricte, więc nie na nim warto koncentrować główną aktywność defensywną. Sprowadzanie zaistniałej problematyki do samego zagrożenia aktami terrorystycznymi jest też niestety w pewnym sensie działaniem na korzyść sprawców – zręcznie odwraca uwagę od zasadniczej linii problemu, przekierowuje energię kilka „pięter niżej” oraz dodatkowo kamufluje „umysł”, na obcięcie wystawiając jedynie „rękę” (np. wskazując tylko i wyłącznie kierunki arabskie). Istotne jest również to, że w tym wypadku manewr odbywa się przy wykorzystaniu intelektualnego potencjału wewnętrznego atakowanej strony (świadoma i nieświadoma agentura wpływu, pseudoeksperci oraz zwykli pożyteczni idioci). Pomijając kontekst politycznego elementarza zarządzania i manipulacji strachem warto pamiętać, że terroryzm kinetyczny nadal jest tylko jedną z metod walki. Stąd też nie ma żadnej wojny z terroryzmem (kolejny interesujący termin, w którym znów kluczowe znaczenie ma słowo „wojna”) ponieważ nie można być w stanie wojny z rodzajem walki, na przykład z bitwą morską.

Definicja zagrożenia

Zagrożenie, któremu trzeba współcześnie stawić czoła to zmodyfikowana w dotychczasowych proporcjach – scentralizowana dywersja wielokierunkowa (SDW). Tak należy to zagrożenie definiować, a następnie określając kierunki oddziaływania i ustalając czynnik rozłożenia proporcji na poziomie operacyjnym, trzeba opracować adekwatną linię kontrdziałania. Postęp technologiczny, aktualizowane badania nastrojów społecznych oraz wiele innych czynników mających wpływ na zmianę otaczającej rzeczywistości powodują, że scentralizowane, wielokierunkowe działania dywersyjne od pewnego momentu ewoluują. Rozwój alternatywnych środków informacji (ASI) przede wszystkim stworzenie Internetu – dało nieograniczone pole do prowadzenia nowoczesnych specoperacji dywersji psychologicznej. Metody w zasadzie pozostają te same, bo i natura psychiczna człowieka nadal jest taka, jaka jest. Zmianie ulegają jedynie proporcje zastosowania oraz inne niż dotychczas akcentowanie operacyjne. Wcześniejsze proporcje można przedstawić następująco:

– przewaga działań o charakterze kinetycznym (klasyczne akty terrorystyczne),

– działania psychologiczno – informacyjne, jako uzupełniające, wzmacniające oddziaływanie na świadomość (między innymi podtrzymywanie stanu permanentnego zagrożenia).

Od pewnego czasu proporcje operacyjne ulegają całkowitemu odwróceniu. Można je określić następująco:

– przewaga specoperacji psychologiczno – informacyjnych, poprzez stopniowe wprowadzanie powszechnego strachu w danym społeczeństwie (cel agresji dywersyjnej), uprzedzanie o zagrożeniu aktami terrorystycznymi, nadawanie określonego kierunku odpowiedzialności, narracji medialnej i przyszłej interpretacji, odwracanie uwagi od rzeczywistych sprawców, etc.

– raz na jakiś czas, przeprowadzenie kinetycznego ataku terrorystycznego (dla potwierdzenie wcześniejszych informacji, „uwiarygodnienia” jako dawcy wiedzy i przyjacielskiego ostrzeżenia, wzmocnienia wcześniej „proponowanej” narracji i interpretacji oraz utrwalenie takiego odbioru społecznego na przyszłość, etc.)

Ryzyko prowadzenia długofalowej, zmodyfikowanej aktywności dywersyjnej (SDW) jest zdecydowanie mniejsze, co również nie jest bez znaczenia dla sprawcy przy kalkulacji ryzyka niepowodzenia. Kinetyczny akt terrorystyczny jest poważnym przestępstwem, ale ostrzeganie o nim oraz medialne komentowanie w określonym operacyjnie kontekście (wzmacnianie psychozy w mediach prowadzone przez agenturę wpływu i pożytecznych idiotów) – jest przecież społecznie „bardzo szlachetnym uczynkiem”.

Oczywistym jest, że SDW wzmacniane jest również na polu cyberterrorystycznym, ekonomicznym, politycznym, kulturowym, naukowym, historycznym, etc. (scentralizowana, pełna skala oddziaływania).

Najpierw diagnoza, później leczenie

W moim przekonaniu, to właśnie na wskazanej w skrócie powyżej działalności nieprzyjaciela (NPLa) trzeba w głównej mierze koncentrować aktywność służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Koncentrowanie się na elementach uzupełniających SDW (kinetyczne akty terrorystyczne) aktywności NPLa jest z góry skazane na niepowodzenie i przypomina wycieczkę ślepca po fabryce okularów. W kontekście analitycznym jest również w pewnym sensie – świadomą bądź nie – ale jednak…grą na korzyść NPLa…

Jest oczywiste, że wroga aktywność ma źródło inspiracji za granicą Polski. Jest oczywiste, że poza źródłem koncepcji, za realizację strategiczną, taktyczną oraz operacyjną odpowiadają struktury zmilitaryzowane, ponieważ tylko one dysponują potencjałem pozwalającym na scentralizowaną, wielokierunkową aktywność dywersyjną. Z reguły, za takie działania odpowiada wywiad wojskowy – co jednoznacznie warunkuje płaszczyznę konfrontacji na poziomie strukturalnym. Położenie geopolityczne Polski ma również istotne znaczenie dla określenia, jaki rodzaj służby powinien stanowić adekwatną odpowiedź, niezależnie czy będzie posługiwać się metodami defensywnymi czy ofensywnymi, krajowymi czy zagranicznymi, aktywnymi czy pasywnymi.

Narodowa Służba Kontrwywiadu (NSK)

Logika sytuacyjna jednoznacznie wskazuje, że tego typu zadania wypełnić może jedynie nowoczesny, sprawny kontrwywiad. Takie zadania należy postawić przed nowo powołaną służbą kontrwywiadowczą jako nadrzędną, narodową służbą zabezpieczenia państwa polskiego – nazywając ją na przykład NSK (Narodowa Służba Kontrwywiadu). Jednocześnie naturalne jest podporządkowanie kontrwywiadu wojskowego pod tego typu nadrzędną strukturę. Działania o charakterze policyjnym i śledczym należy oddać CBŚP, sprawy korupcyjne oddać CBA. Absolutnie należy się skoncentrować na głównym kierunku zagrożenia i wyspecjalizować się w nim. Współczesne pola konfrontacji są przeznaczone dla ścisłych specjalistów w swoich dziedzinach.

Z mojego punktu widzenia, szczególnie ważna jest rola wywiadu. Operując za granicą kraju, poza klasycznymi zadaniami wywiadowczymi, działania wywiadu stanowią bardzo istotny element kontrwywiadowczy (chociażby pozyskiwanie informacji wewnątrz obcych służb specjalnych – nakierowanych nieprzyjaźnie wobec Polski). Być może powinna to być jedna scentralizowana służba, ściśle i kierunkowo zadaniowana, bardziej uniwersalna – dopasowana na miarę polskich możliwości i potrzeb. Operująca zarówno na polu cywilnym jak i wojskowym.

Rozpraszając, decentralizując w Polsce służby specjalne (wywiad i kontrwywiad) zupełnie nie brano i nie bierze się pod uwagę polskiej mentalności i „unikalnego” charakteru społecznego. Potrafimy doskonale destruować, dużo gorzej jednak wychodzi nam wykazywanie się konstruktywnym działaniem. Jednocześnie wszechobecne kompleksy na poziomie społecznym ale i indywidualnym zawsze będą powodować nieskoordynowaną, niezdrową, niekontrolowaną rywalizację.

Aktywność i jeszcze raz aktywność

W sensie technicznym, bezwzględnie należy zacząć prowadzić działania aktywne, bo tylko takie mają sens w kontekście analizy psycho/socjologicznej kodu kulturowego NPLa (nie jednego NPLa, co warto zaznaczyć). Należy utworzyć w tym celu wyspecjalizowaną komórkę operacyjną wewnątrz NSK (odpowiadającą za działania aktywne – zarówno o charakterze kontrwywiadowczym jak i wywiadowczym). Poddańcza defensywa kończy się tak jak obecnie – państwo nie ma ani uszu ani oczu, choć może to dobrze w pewnym sensie, bo bardziej już ogłuchnąć i oślepnąć się nie da. Wystarczy przecież włączyć TV, poczytać większość „polskich” gazet, prześledzić portale internetowe. Konkluzja jest jest prosta: „kota nie ma – myszy harcują”.

Działania bezpośrednie AT / CT

Kolejnym odwróceniem uwagi od zasadniczego problemu jest kilkunastoletnia (!) komediowa dyskusja o polskim systemie antyterrorystycznym. W kontekście nieprawidłowo postawionej diagnozy problemu nie ma to i tak przecież większego znaczenia. Warto mieć również na uwadze, że są kraje które ten system mają dość sprawnie poukładany, ale mimo to nadal mają problem z zamachami terrorystycznymi (być może zatem problem leży zupełnie gdzie indziej).

Rolą Policji jest walka z terrorem kryminalnym. Tam gdzie przeciwnik posługuje się zupełnie innymi siłami i środkami, metodami, etc. reagować musi struktura adekwatnie wyposażona, wyszkolona, etc. Miejsce obecnej BOA KGP jako centralnej jednostki antyterrorystycznej powinno być w NSK, być może łącząc BOA z „V” obecnej ABW. Mając za sobą cały aparat wsparcia informacyjnego, analitycznego, agenturalnego, prawnego, intelektualnego, etc. można stawiać czoła poważniejszym zagrożeniom. Przeciwnik jest doskonale przygotowany, operuje nieregularnymi metodami, ma świetnie rozpoznaną infrastrukturę krytyczną i inne miękkie cele potencjalnego ataku.

Prowadzenie operacji bezpośrednich wobec tego typu przeciwnika wykracza znacznie poza aktualne możliwości policyjnych jednostek antyterrorystycznych, pomimo całego szacunku dla ich ciężkiej codziennej pracy. Zupełnie inna filozofia walki, inne metody (operacje pod przykryciem małych grup dywersyjnych), inne środki (wojskowe), inna taktyka, etc.

Na chwile obecną, wygląda to tak, że na poziomie kinetycznym państwo polskie wystawia jednostkę policyjną BOA przeciw całemu aparatowi GRU (wywiad satelitarny, kosmiczny, agenturalny, ogromny budżet, wiele tysięcy operatorów sił specjalnych, agentura wpływu, zdolności operowania w konspiracji na terenie wrogim, etc, etc.). Z całym szacunkiem, ale to nie ta liga graczy. Wystarczy chyba już rzucania się z szablą na czołgi NPLa.

W dużym uogólnieniu – operować będzie trzeba z zupełnie innej pozycji, często z inną flagą, w innych okolicznościach, innym środowisku (często nieprzyjaznym), posługiwać się biegle wieloma językami obcymi, znać psychologię pracy operacyjnej, pracować ze źródłami, etc. Co również istotne, cel realizacji w operacjach antyterrorystycznych bardzo często jest zupełnie inny niż ma to miejsce w klasycznych operacjach AT/CT. Dla tego typu zadań potrzebne jest o wiele szersze szkolenie tego typu formacji, zmianie powinny ulec też kryteria naboru, chociażby mocniej akcentując stronę intelektualną w proporcjach do zdolności energetycznych.

Nie ma również najmniejszej potrzeby wprowadzać jednostek wojskowych do operacji wewnątrz kraju przeciw terrorystom. Wojskowe jednostki specjalne zabezpieczają polskie interesy narodowe poza granicami kraju, robią to bardzo sprawnie i nie trzeba im w tym przeszkadzać, wprowadzając potencjalny kompetencyjny chaos (o konfliktach ego nie wspominając). To kolejny komediowy spór toczony przez kilkanaście lat. Rozwiązanie jest o wiele prostsze – wystarczy wprowadzić rozkaz specjalny (np.: rozkaz nr 707) Ministra Spraw Wewnętrznych, na mocy którego jednostka centralna może w danej sytuacji operacyjnej stosować wojskowe metody taktyczno/bojowe, środki oraz wyposażenie. Koniec. Kropka. Najtrudniej jest wprowadzać rozwiązania najprostsze – ale to przecież polska specjalność. Proces taki wymagałby dodatkowej pracy: wprowadzenia innej filozofii walki, innego planu treningowego, innego dodatkowego wyposażenia, etc. – ale jest to absolutnie do zrobienia, wpłynie tylko na podniesienie jakości jednostki poprzez jej uniwersalność. Nie mam co do tego wątpliwości. Materiał ludzki w Polsce jest jednym z najlepszych jaki dotychczas widziałem na świecie, jednakże zasadniczym problemem jest dowodzenie bezpośrednie, brak adekwatnych koncepcji walki oraz przewaga kompleksów ego nad jakością pracy.

Pisząc ten przydługi tekst, przepraszam jednocześnie za jego nieuporządkowaną formę, jedynie hasłowe zaznaczenia tematyczne, ale ciągle mnie nosi w podróżach zawodowych po świecie i nie mam kiedy usiąść do prawdziwego pisania.
Celowo nie koncentrowałem się na elemencie większościowym przeciwdziałania współczesnej dywersji (operacje psychologiczne o charakterze wywiadowczym i kontrwywiadowczym), jego ulokowaniu strukturalnym, zadaniowaniu otwartym i zamkniętym, metodach szkolenia, operowania oraz setce innych detali.

Ta część, choć dla mnie najbardziej interesująca, musi pozostać absolutnie niejawna. Ale przynajmniej wiem, że niejawna świadomie, a nie po prostu niezauważalna…

hiding-oko

Marcin Kossek

Marcin Kossek

Dyrektor Generalny at Vega Intelligence
Dyrektor Generalny Vega Intelligence

PODOBNE ARTYKUŁY

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych

Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych Popular

Jeszcze tylko miesiąc pozostał zainteresowanym na złożenie wniosku przez kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. 30 września 2016 r. upływa termin dla cywili ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia „Commando”

READ MORE
Holandia walczy z rosyjską propagandą

Holandia walczy z rosyjską propagandą Popular

Holandia zmaga się z negatywnym wpływem rosyjskiej propagandy. Wciąż trwają prace nad niezależnym rosyjskojęzycznym portalem informacyjnym. Jednocześnie Holendrzy przyznają, że walka z rosyjską ‚siłą miękką’ nie jest łatwa.  Państwo znajduje się  pod

READ MORE
Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków

Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków Popular

W dniu dzisiejszym (1 września 2016 r.) posłanka Katarzyna Lubnauer w imieniu partii .Nowoczesna Ryszarda Petru, zażądała od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci operatora GROM. Posłanka Lubnauer

READ MORE
Próba technologizowania twórczości operacyjnej

Próba technologizowania twórczości operacyjnej

Poniższy tekst jest odniesieniem do bardzo ciekawego wątku, wprowadzonego przez Piotra Wrońskiego w artykule „Nowy projekt PiS w przygotowaniu”, który ukazał się na łamach Naszego Dziennika. Technologizowanie operacyjnej pracy twórczej (prowadzenie wywiadu agenturalnego)

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

READ MORE
Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szef MON Antoni Macierewicz spotkał się z dziennikarzami po raz pierwszy w miejscu, gdzie w lipcu odbędzie się szczyt NATO, na Stadionie Narodowym. Wyjaśniał, że wszelkie publikacje o przeniesieniu szczytu

READ MORE
Polityczna gra służbami

Polityczna gra służbami

Służby są apolityczne, no przynajmniej z zasady. Podlegają cywilnemu nadzorowi, ba, nawet część z nich jest cywilna. Ów nadzór wynika z zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jednakże cywilny nadzór to

READ MORE
Wojskowy rytuał salutowania

Wojskowy rytuał salutowania

Stara maksyma mówi, że jak nas widzą tak nas piszą ma szczególne zastosowanie w wojsku. W dzisiejszych czasach kiedy to wystąpienia żołnierzy nie tylko są relacjonowane na żywo ale także

READ MORE
Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Mało kto wie o Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego mieszczącej się w podziemiach siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1. Ta trudna jak na muzeum lokalizacja jest przyczyną, że

READ MORE
Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

READ MORE
Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

READ MORE
Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

W dniach 9 – 10 listopada 2015 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony

READ MORE
Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

Wojna w Donbasie stała się próbą odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu. Warto rozpatrzyć tą opcję w której wojna w Donbasie – to tylko sposób destabilizacji politycznej oraz ekonomicznej sytuacji

READ MORE
Dylematy bezpieczeństwa: prywatność

Dylematy bezpieczeństwa: prywatność

Jak bumerang powraca temat bezpieczeństwa danych użytkowników Internetu. Wycieki, handel metadanymi, ustawy inwigilacyjne to wątki, które tak zwykłych użytkowników Internetu, jak i internetowych aktywistów co jakiś czas elektryzują. Czy winne

READ MORE
Szósta kolumna czyli zagrożenia cyberbezpieczeństwa

Szósta kolumna czyli zagrożenia cyberbezpieczeństwa

„Stanęliśmy oko w oko z nieprzyjacielem i okazało się, że jesteśmy nim my sami” – Walt Kelly Określenie „piąta kolumna” pochodzi z czasów hiszpańskiej wojny domowej i oznacza dywersantów, sabotażystów,

READ MORE
Podsłuchy jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa

Podsłuchy jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa

Czy afery podsłuchowe mogą służyć pozytywnemu oczyszczeniu sceny politycznej? Czy podsłuchy, nawet pojedynczych polityków i biznesmenów mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa? Jaka była i jest rola naszych służb, w tym służb specjalnych w tych wydarzeniach?

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #6: „Szpieg, który wiedział za mało”

Z biblioteczki Artura D. #6: „Szpieg, który wiedział za mało”

Po dobrze ponad półrocznej przerwie wracam do kontynuowania cyklu czytelniczego „Z biblioteczki Artura D.„. Dla niezorientowanych, opisuję w nim książki z własnej biblioteczki, po które w mojej opinii, z różnych

READ MORE
Niezdefiniowana przestrzeń konfrontacji

Niezdefiniowana przestrzeń konfrontacji

Klasyczna struktura prowadzenia operacji psychologicznych ma charakter dwubiegunowy, symultaniczny. Zarówno ofensywny (zewnętrzny oraz wewnętrzny) jak i defensywny (zewnętrzny oraz wewnętrzny) kierunek operacji ma skutecznie impregnować masy społeczne przed dotarciem do

READ MORE
Quis custodiet ipsos custodes?

Quis custodiet ipsos custodes?

Quis custodiet ipsos custodes? czyli słów kilka o służbach specjalnych starożytnych Rzymian Mars et Honos Jeszcze w V wieku p.n.e. nic nie zapowiadało przyszłej wielkości Rzymu. Dopiero około 300 roku

READ MORE
Kierunki działania Rosji i jej służb zagranicznych w 2015 roku

Kierunki działania Rosji i jej służb zagranicznych w 2015 roku

Rosjanie, w odróżnieniu od innych krajów, wyspecjalizowali się w planowaniu strategii nie na bieżąco, tylko na lata do przodu. Prowadzą także politykę wywiadu globalnego. Jakiego rodzaju aktywności Rosji i jej

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #3: „Polskie służby specjalne”

Z biblioteczki Artura D. #3: „Polskie służby specjalne”

Plan na 3. odcinek „Z biblioteczki Artura D.” był zupełnie inny i zmierzał ku realizacji. Jednakże ostatnie wydarzenia tj. premiera filmu Patryka Vegi „Służby specjalne” oraz zatrzymanie rosyjskich agentów w

READ MORE
(Rosyjscy) szpiedzy w Warszawie

(Rosyjscy) szpiedzy w Warszawie

Tytuł artykułu nadałem oczywiście celowo trochę przewrotny za tytułem serialu, bo ani to szpiedzy, ani Rosjanie, ani nie chodzi tylko o Warszawę. Choć nie do końca, ale po kolei… I

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych”

Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” Popular

W ramach cyklu „Z biblioteczki Artura D.” po raz kolejny pojawia się pozycja dotycząca terroryzmu i ponownie w ujęciu mocno naukowym. „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” to dzieło czworga specjalistów (A. Nowakowska

READ MORE
Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

W krótszej perspektywie czasowej możemy, niestety, spodziewać się ciągle dużej liczby ataków terrorystycznych na terenie Europy. Co do deradykalizacji – tak, na jej efekty trzeba czekać i jej wielkim problemem

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Po raz kolejny wracamy z cyklem czytelniczym „Z biblioteczki Artura D.”. Tym razem zapowiadana już poprzednio, recenzja drugiego, uzupełnionego wydania „Terroryzmu międzynarodowego” prof. Tomasza R. Aleksandrowicza. Zwłoka ma swój mały

READ MORE
Polska w walce z tzw. państwem islamskim

Polska w walce z tzw. państwem islamskim Popular

Postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy Polska wyśle dwa Polskie Kontyngenty Wojskowe do wsparcia globalnej koalicji w walce z tzw. państwem islamskim. Do Kuwejtu uda się komponent lotniczy w sile 150

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Dobremu wiatr w oczy

Dobremu wiatr w oczy

Dobrzy ludzie mają trudniej. Muszą przestrzegać zasad i reguł, które nie krępują złoczyńców. Dlatego tak skomplikowanym zadaniem jest uzyskanie przewagi w walce z przestępcami i terrorystami korzystającymi z udogodnień globalnego

READ MORE
Falowość terroryzmu

Falowość terroryzmu

Terroryzm – zjawisko, które w ostatnich latach jest poruszane przez wielu specjalistów.  Jednak czy różnorodność definicji pomaga w zrozumieniu działań terrorystów? Analizując zjawisko terroryzmu należy odnieść się do tzw. „falowości

READ MORE
Superterroryzm zagraża Europie

Superterroryzm zagraża Europie

Po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli, świat obiegła szokująca wiadomość: terroryści planowali atak na podbrukselską elektrownię atomową. Poniżej kilka słów o tym, czy i dlaczego takie zagrożenia są realne oraz

READ MORE
Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Zamachy terrorystyczne te dzisiejsze, czy niedawne w Paryżu uświadamiają jedno: jesteśmy cały czas jeden krok za „banditos” i najwyższy czas to zmienić. Aby to zrobić, musimy zdjąć „białe” rękawiczki z

READ MORE
Antyterroryzm po polsku

Antyterroryzm po polsku

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział udział Polski w walce z tzw. państwem islamskim. Zapowiedź ta padła w kwaterze głównej NATO, w efekcie spotkania sojuszniczych ministrów obrony. Zaangażowanie Polski w

READ MORE