Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

GRU 29, 2015
2017 VIEWS
Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o zarządzaniu kryzysowym? 

Pojęcia takie jak bezpieczeństwo Polski, terroryzm, fala uchodźców, kontrola operacyjna, służby mundurowe czy służby specjalne nie schodzą z medialnych czołówek. Nie jest to jednak efekt potrzeby chwili, medialności, aktualnej sytuacji międzynarodowej czy zmian organizacyjnych i kadrowych realizowanych przez nowy rząd, a niestety efekt wieloletnich zaniedbań wszystkich ekip rządowych III RP, w tym w ważnym aspekcie antyterroryzmu.

Zmiany musiały i muszą nastąpić, należy jedynie pamiętać, by nie było to działanie ad hoc, dokonywane pod wpływem chwili i emocji a przeanalizowane działanie, będące efektem długofalowej i wielopłaszczyznowej strategii w aspekcie bezpieczeństwa Polski, w tym w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Poniższe opracowanie jest próbą zestawienia potrzeb, ich roli i propozycji rozwiązań.

Pakiet ustaw dla bezpieczeństwa Polski

Złudne wrażenie bezpieczeństwa – zburzone dopiero agresją na Ukrainę, falą uchodźców oraz ewoluującym terroryzmem – sprawiło, iż na wielu płaszczyznach, w tym formalno – prawnych i organizacyjnych nie nadążano w Polsce (jak i w UE) za zmieniającym się światem. „Nie nadążano” oznacza tutaj także nie zauważanie lub lekceważenie pewnych zagrożeń – również tych mniej realnych – na które powinniśmy być przygotowani. Jeśli nawet pewne opracowania powstawały, często niestety pozostawały nierealizowane.

Priorytetami rządu, resortów i służb powinny być działania zmierzające do wprowadzenia nowoczesnych ustaw w następujących dziedzinach: terroryzm i antyterroryzm, obronność, obrona cywilna i ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe. Niezbędne jest także uproszczenie procedur w służbach.

Wszystkie podejmowane działania powinny prowadzić do sytuacji, w której minimum w fazie wstępnej sami jako Polska będziemy w stanie reagować na konkretne zagrożenie. Odpowiednia reakcja i jej plany muszą być również skutecznym pokazem siły i formą odstraszania. Bezwzględnie we wszystkich resortach siłowych oraz służbach powinny funkcjonować rozbudowane i aktualizowane tzw. czarne księgi, będące formą analizy realnych i potencjalnych zagrożeń oraz planów reakcji na nie.

We wszystkich powyższych dziedzinach powinny zostać określone misje i cele funkcjonowania oraz określone rzeczywiste kompetencje, będące efektem prawnych uregulowań. Tym samym niezbędnym jest także określenie zasad współpracy między resortami, służbami, instytucjami i samorządami oraz oczywiście właściwe zabezpieczenie finansowania działań, w tym zabezpieczenie właściwych rezerw.

Terroryzm, ustawa antyterrorystyczna i kontrola operacyjna

Niektórzy specjaliści negują sens istnienia osobnej ustawy dot. terroryzmu, sugerując miejsce jej zapisów w ramach Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Jednakże ze względu na charakter zagrożenia oraz ewentualne, znaczne uciążliwości dla obywatela oraz ingerencji w prawa człowieka, uregulowania powinny mieć rangę ustawy. Tak jak katalogowo uregulowano kwestie użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego poprzez Ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, tak działania związane z antyterroryzmem powinny być podobnie uregulowane poprzez Ustawę antyterrorystyczną. Idąc dalej, skutecznym narzędziem wykorzystywanym także w antyterroryźmie powinna być kompleksowa Ustawa o kontroli operacyjnej. Niejawna kontrola operacyjna jest także ingerowaniem w prawa człowieka i jej regulacje winny być ustawowo określone. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i i broni palnej – mimo, że niedoskonała – zaprowadziła pewien ład, katalogując wszystkie środki i przypadki ich użycia dla wszystkich uprawnionych instytucji.

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej także wymaga pilnych zmian. Do dziś nie wiadomo dlaczego, przy pracach nad ustawą nie wprowadzono zapisu o tzw. strzale ratunkowym (kwestia użycia strzelców wyborowych). Ze względu na zagrożenie terrorystyczne i sytuację międzynarodową, dyskusji wymaga także kwestia wprowadzenia katalogu przypadków, kiedy funkcjonariusz (żołnierz czy inny uprawniony) używając broni nie musi kierować się zasadą, by jej użycie nie powodowało śmierci osoby, wobec której broń została użyta a wręcz przeciwnie. Wystarczy wprowadzić np. zapisy dot. skutecznej eliminacji zagrożenia.

USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA

Ustawa antyterrorystyczna przede wszystkich powinna definiować jak Polska rozumie terroryzm oraz działania przeciwko niemu. Nie jest to banał, gdyż uznanych definicji samego terroryzmu w świecie nauki i służb jest ponad 500. Definicja sama w sobie jest elementarną kwestią, gdyż to względem niej i zawartego ewentualnie w ustawie katalogu będą kwalifikowane i osądzane przez sądy czyny związane z terroryzmem. Pytanie do prawników, czy ustawodawca powinien przenieść definicję terroryzmu z art. 115 § 20 kk, czy może lepiej ją w Ustawie rozszerzyć?

Jak zauważa na Twitterze prof. Wojciech Filipkowski, implementacja decyzji ramowej do kk nie była najlepsza a wielu ekspertów to podnosiło. Prof. Tomasz Aleksandrowicz dodaje, że należałoby się zastanowić nad nowelizacją. Dyskusji wymaga także czy Ustawa antyterrorystyczna nie powinna być raczej wymierzona w osoby i grupy a nie w same zjawisko.

Pochodną kwestią powyższej definicji samego terroryzmu powinno być określenie czy zdefiniowane działań państwa związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem terroryzmu. W Polskiej nomenklaturze praktycznie nie ma, uznawanego w świecie podziału na antyterroryzm i kontrterroryzm.

Całość prac musi obejmować także zagadnienia związane z ochroną praw człowieka oraz sposobami pozyskiwania i przetwarzania danych przez instytucje państwowe, w tym ujęte całościowo jako intelligence. Określone muszą zostać także założenia i priorytety wobec odwiecznych dylematów: bezpieczeństwo a swobody i prawa obywatelskie.

System antyterrorystyczny

Kolejną kwestią powinno być formalno – prawne uregulowanie całego systemu antyterrorystycznego. Teoretycznie mając – nawet dziś – jego elementy, mamy system. Niestety, ale system to coś całościowego, którego elementy są kompatybilne i wspólne realizują funkcję nadrzędną, więc w naszym przypadku tej kompatybilności brakuje. Można wręcz przyjąć, że to ów system determinuje potrzebę wprowadzenia Ustawy antyterrorystycznej, celem właściwej realizacji działań przez wiele służb i instytucji.

Samo wprowadzenie do ustawy pojęcia systemu antyterrorystycznego z automatu podniesie bezpieczeństwo Polski, gdyż zostanie ustawowo sformalizowana i określona współpraca między służbami i instytucjami, w zakresie antyterroryzmu. Ustawowe umocowanie systemu antyterrorystycznego jednocześnie uprości zasady użycia i współpracy realizacyjnej i bojowej pododdziałów o charakterze kontrterrorystycznym z różnych resortów. Obecnie to policja jest głównym podmiotem ustawowo zobligowanym do zwalczania terroryzmu.

Policja dysponuje centralną jednostką antyterrorystyczną (szerszy aspekt kontrterroryzmu) jaką jest Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz przy komendach wojewódzkich Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi Policji lub Sekcjami Antyterrorystycznymi. Policyjni antyterroryści działają na podstawie Ustawy o policji.

Działania o charakterze antyterrorystycznym prowadzi także Straż Graniczna, także posiadająca swoją ustawę oraz będącą wspólnie z policją pod skrzydłami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednakże poza Wydziałami Realizacyjnymi SG nie jest w stanie wydzielić większych sił w przypadku większego zagrożenia.

Wsparcia policji udzielić w działaniach może także Żandarmeria Wojskowa, wpisana do ustawy o policji. Żandarmi posiadają swoją ustawę ale wspierając policję działają właśnie na podstawie Ustawy o policji, do czego jako jedyni spoza resortu MSWiA są przygotowani. Żandarmeria dysponuje Oddziałami Specjalnymi ŻW, w tym jednym o typowo antyterrorystycznym charakterze – OSŻW Warszawa.

I na tym względne pozytywy się kończą. Wsparcie policji przez inne pododdziały Sił Zbrojnych – w tym Wojsk Specjalnych – wymaga 12 szczebli decyzyjnych! Nie jest więc możliwe szybkie użycie wojskowych specjalsów na terenie kraju, w przypadku większego zdarzenia. Kolejnym problemem jest konieczność stosowania się przez nich do zapisów… policyjnej ustawy. Oczywiście Wojsko Polskie to nie tylko Wojska Specjalne, w przypadku zagrożenia czy zdarzenia o charakterze terrorystycznym niezbędni mogą okazać się także inni specjaliści, np. chemicy, logistycy czy łącznościowcy.

I tutaj pojawia się główny argument za wprowadzeniem Ustawy antyterrorystycznej. Wystarczy wprowadzić ustawowe zapisy, iż w przypadku zagrożenia czy zdarzenia o charakterze terrorystycznym, wszystkie wydzielone a wciągnięte w system służby, instytucje czy jednostki działają na podstawie nie własnych ustaw a właśnie Ustawy antyterrorystycznej. Do katalogu służb można wpisać także inne jednostki taktyczne czy realizacyjne, mogące stanowić na wypadek zdarzenia terrorystycznego odwód dla głównych jednostek bojowych.

Ustawa antyterrorystyczna musi także określać, kto będzie władny, odpowiedzialny i w jakim zakresie, np. w razie potrzeby zestrzelenia cywilnego samolotu z pasażerami na pokładzie…

Centrum Antyterrorystyczne

Obecnie Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełni rolę podmiotu koordynacyjno – analitycznego w zakresie antyterroryzmu. Do CAT ABW oddelegowani są przedstawiciele praktycznie wszystkich służb mundurowych i specjalnych (i innych). Wielu specjalistów podnosi kwestię, że CAT powinno zostać jednak wyjęte ze struktur ABW i stać się także ośrodkiem decyzyjnym a nie jak obecnie analityczno – informacyjnym. Drugi scenariusz przewiduje powstanie obok obecnego CAT (ale także poza ABW) równoległego ośrodka decyzyjnego. Jednak, by przepływ informacji był sprawny potrzebny byłby organ nadrzędny dla obu – tak naprawdę – pionów. Media donosiły, iż istnieje gdzieś koncepcja powołania Ministerstwa Obrony Państwa a w ramach właśnie takiego tworu oba centra mogłyby pracować.

USTAWA O KONTROLI OPERACYJNEJ

Mimo medialnego szumu na temat wprowadzania zapisów dot. kontroli operacyjnej, tak naprawdę przepisy te niewiele zmieniają i nadal może panować swego rodzaju chaos i brak kontroli. Tylko wprowadzenie osobnej Ustawy o kontroli operacyjnej, ujmującej służby uprawnione do prowadzenia takich czynności, ich zakres oraz sposób nadzoru i kontroli może doprowadzić do uzdrowienia obecnej sytuacji. Trudno sobie jednak wyobrazić, by nadzór nad czynnościami był poza ośrodkami władzy, czego domagają się instytucje broniące praw człowieka.

Dobra Ustawa o kontroli operacyjnej może być doskonałym uzupełnieniem Ustawy antyterrorystycznej i być doskonałym orężem walki z przestępczością i terroryzmem oraz nadzoru nad właściwym korzystaniem z tych mocno ingerencyjnych uprawnień.

Kompleksowe i interdyscyplinarne prace nad Ustawą antyterrorystyczną, „nowym” Centrum Antyterrorystycznym oraz kontrolą operacyjną muszą prowadzić do rozwiązań, kiedy państwo poprzez swoje służby będzie posiadać sprawne instrumenty do zapewnienia bezpieczeństwa samego państwa, jak i obywateli.

Autor dziękuje prof. Tomaszowi Aleksandrowiczowi oraz prof. Wojciechowi Filipkowskiemu za uwagi do opracowania.

Artur Dubiel
Wydawca Portalu Sztab.org, nauczyciel akademicki, ekspert European Institute for Strategic Studies

PODOBNE ARTYKUŁY

Józef Piłsudski a wojna niemiecka: idealizm vs realizm

Józef Piłsudski a wojna niemiecka: idealizm vs realizm

Józef Piłsudski był jednym z największych realistów w historii Polski XX w. Wraz z innymi realistami II Rzeczypospolitej brał pod uwagę zarówno wojnę, jak i pokój z III Rzeszą. Świadczy

READ MORE
Menu bezpieczeństwa narodowego dla Polski

Menu bezpieczeństwa narodowego dla Polski

W zeszłym tygodniu opinia publiczna poznała tzw. jawną część dokumentu Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: KORP) opracowaną przez resort obrony przy udziale szerokiego grona polityków, urzędników, wojskowych i specjalistów z

READ MORE
Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków

Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków Popular

W dniu dzisiejszym (1 września 2016 r.) posłanka Katarzyna Lubnauer w imieniu partii .Nowoczesna Ryszarda Petru, zażądała od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci operatora GROM. Posłanka Lubnauer

READ MORE
Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych

Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych Popular


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

Jeszcze tylko miesiąc pozostał zainteresowanym na złożenie wniosku przez kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. 30 września 2016 r. upływa termin dla cywili ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia „Commando”

READ MORE
Próba technologizowania twórczości operacyjnej

Próba technologizowania twórczości operacyjnej

Poniższy tekst jest odniesieniem do bardzo ciekawego wątku, wprowadzonego przez Piotra Wrońskiego w artykule „Nowy projekt PiS w przygotowaniu”, który ukazał się na łamach Naszego Dziennika. Technologizowanie operacyjnej pracy twórczej (prowadzenie wywiadu agenturalnego)

READ MORE
Ślepiec w fabryce okularów

Ślepiec w fabryce okularów


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

Wprowadzenie do obiegu publicznego terminu „Wojna Hybrydowa” jest prawdopodobnie jednym z większych sukcesów „zewnętrznych” specjalistów od prowadzenia działań „nieregularnych”. Z technicznej strony – preparując specoperacje psychologiczne – najpierw opracowuje się

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

READ MORE
Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

Szef MON Antoni Macierewicz spotkał się z dziennikarzami po raz pierwszy w miejscu, gdzie w lipcu odbędzie się szczyt NATO, na Stadionie Narodowym. Wyjaśniał, że wszelkie publikacje o przeniesieniu szczytu

READ MORE
Polityczna gra służbami

Polityczna gra służbami

Służby są apolityczne, no przynajmniej z zasady. Podlegają cywilnemu nadzorowi, ba, nawet część z nich jest cywilna. Ów nadzór wynika z zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jednakże cywilny nadzór to

READ MORE
Wojskowy rytuał salutowania

Wojskowy rytuał salutowania

Stara maksyma mówi, że jak nas widzą tak nas piszą ma szczególne zastosowanie w wojsku. W dzisiejszych czasach kiedy to wystąpienia żołnierzy nie tylko są relacjonowane na żywo ale także

READ MORE
Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Mało kto wie o Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego mieszczącej się w podziemiach siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1. Ta trudna jak na muzeum lokalizacja jest przyczyną, że

READ MORE
Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

READ MORE
Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

READ MORE
Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

W dniach 9 – 10 listopada 2015 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony

READ MORE
Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

Wojna w Donbasie stała się próbą odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu. Warto rozpatrzyć tą opcję w której wojna w Donbasie – to tylko sposób destabilizacji politycznej oraz ekonomicznej sytuacji

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych”

Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych”


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

W ramach cyklu „Z biblioteczki Artura D.” po raz kolejny pojawia się pozycja dotycząca terroryzmu i ponownie w ujęciu mocno naukowym. „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” to dzieło czworga specjalistów (A. Nowakowska

READ MORE
Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

W krótszej perspektywie czasowej możemy, niestety, spodziewać się ciągle dużej liczby ataków terrorystycznych na terenie Europy. Co do deradykalizacji – tak, na jej efekty trzeba czekać i jej wielkim problemem

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

Po raz kolejny wracamy z cyklem czytelniczym „Z biblioteczki Artura D.”. Tym razem zapowiadana już poprzednio, recenzja drugiego, uzupełnionego wydania „Terroryzmu międzynarodowego” prof. Tomasza R. Aleksandrowicza. Zwłoka ma swój mały

READ MORE
Polska w walce z tzw. państwem islamskim

Polska w walce z tzw. państwem islamskim Popular

Postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy Polska wyśle dwa Polskie Kontyngenty Wojskowe do wsparcia globalnej koalicji w walce z tzw. państwem islamskim. Do Kuwejtu uda się komponent lotniczy w sile 150

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Dobremu wiatr w oczy

Dobremu wiatr w oczy

Dobrzy ludzie mają trudniej. Muszą przestrzegać zasad i reguł, które nie krępują złoczyńców. Dlatego tak skomplikowanym zadaniem jest uzyskanie przewagi w walce z przestępcami i terrorystami korzystającymi z udogodnień globalnego

READ MORE
Falowość terroryzmu

Falowość terroryzmu

Terroryzm – zjawisko, które w ostatnich latach jest poruszane przez wielu specjalistów.  Jednak czy różnorodność definicji pomaga w zrozumieniu działań terrorystów? Analizując zjawisko terroryzmu należy odnieść się do tzw. „falowości

READ MORE
Superterroryzm zagraża Europie

Superterroryzm zagraża Europie

Po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli, świat obiegła szokująca wiadomość: terroryści planowali atak na podbrukselską elektrownię atomową. Poniżej kilka słów o tym, czy i dlaczego takie zagrożenia są realne oraz

READ MORE
Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Zamachy terrorystyczne te dzisiejsze, czy niedawne w Paryżu uświadamiają jedno: jesteśmy cały czas jeden krok za „banditos” i najwyższy czas to zmienić. Aby to zrobić, musimy zdjąć „białe” rękawiczki z

READ MORE
Antyterroryzm po polsku

Antyterroryzm po polsku

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział udział Polski w walce z tzw. państwem islamskim. Zapowiedź ta padła w kwaterze głównej NATO, w efekcie spotkania sojuszniczych ministrów obrony. Zaangażowanie Polski w

READ MORE