„Woroszyłowscy” generałowie

„Woroszyłowscy” generałowie

LIP 23, 2015
836 VIEWS
„Woroszyłowscy” generałowie

Artykuł ten został napisany w reakcji na tekst Józefa Marczaka, pt.: „Strategiczne wyzwania odbudowy zdolności obronnych Polski 2015 r.” zamieszczony w portalu Polityki Polskiej.

   Artykuł podnosi wiele istotnych kwestii, z którymi w pełni się zgadzam. Także w mojej opinii likwidacja obrony terytorialnej była zasadniczym błędem. Zgadzam się że Wojsko Polskie wciąż jest „nasycone” starszymi oficerami (nie tylko generałami) którzy nie mają kompetencji ani też mentalności jakiej oczekiwałoby się po oficerze – Polaku w wolnej Rzeczpospolitej. W wysokich kręgach dowódczych, wciąż jest widoczna święta wiara w nadrzędną rolę Rosji w sprawach polityki polskiej i słabo skrywana niechęć często przeradzająca się w nienawiść do żołnierzy USA oraz pogarda dla całego Zachodu wobec niezmiennej doskonałości i skuteczności Armii Rosyjskiej (chyba wciąż utożsamiana z systemem radzieckim oraz z faktyczną potęgą Układu Warszawskiego). Powyższe stwierdzenia nie są odbiciem jakichś „prawicowych” artykułów czy wypowiadanych przez kogoś „oszczerstw” ale wynikają z własnego doświadczenia i obserwacji jakie miałem nieprzyjemność poczynić w trakcie własnej służby wojskowej w trakcie szkoleń, kursów, poligonów czy codziennej służby. Taka mentalność, w połączeniu z kompletnym brakiem ważnej części kompetencji dowódczych – a szczególnie brakiem inteligencji emocjonalnej oraz nieznajomością psychologii dowódczej czy inaczej zarządzania zespołami ludzkimi, stosowaniem bardzo wadliwych schematów w procesie decyzyjnym, w połączeniu z potężną biurokracją stały się przyczyną opuszczania armii przez wielu młodych oficerów czy chorążych i podoficerów. Mógłbym długo podawać przykłady zachowań świadczących o takim stanie rzeczy, wraz z nazwiskami generałów, którzy zachowując się tak, że zgodnie z kodeksem Boziewicza musieliby nieustannie być wyzywani na pojedynki co zapewne już w pierwszym przypadku zakończyłoby ich haniebną karierę.

   Jestem skłonny nawet przyznać, że wpływ takich ludzi mógł stać się jedną z przyczyn osłabienia bezpieczeństwa RP, choć nie mam pewności czy świadomie źle wykonywali swoje funkcje albo wpływy, aby taki stan spowodować.

   Jednakże stanowczo sprzeciwiam się takiej tezie wymienionego artykułu, która „wrzuca” wszystkich generałów, nazywanych w tekście „woroszyłowskimi” do jednego „worka” i uznaje ich za winnych spisku na rzecz uczynienia z RP „bezbronnego stepu”. Wśród oficerów starszych a także generałów, nawet w latach 90tych byli tacy, którzy nie godzili się z polityczną i militarną uległością Polski względem ZSRR a potem Rosji a ich postawa, mimo funkcjonującego systemu, w niczym nie ustępowała najlepszym wzorcom wojskowym II czy nawet I RP. Znów jestem w stanie podawać przykłady takich oficerów, którzy demonstracyjnie (będąc pewnymi poniesienia kary) w mundurze nieśli swoje dziecko do chrztu, czy uczestniczyli w procesjach i znów w mundurze nieśli obraz Matki Boskiej. Teraz takie przykłady mogą śmieszyć, ale w końcu lat 80tych czy latach w 90tych były przez młodzież, właśnie stawiającą pierwsze kroki w wojskowych „kamaszach” (tak jak autor tego tekstu) traktowane jak bohaterowie. Część generałów i pułkowników działając mniej spektakularnie ale za to bardzo rzeczowo, natychmiast po upadku PRL nawiązała świetne kontakty ze strukturami NATO-wskimi czy militarnymi państw zachodnich. To „woroszyłowscy” generałowie organizowali wspólne ćwiczenia z NATO oraz opracowywali zmiany tak aby Wojsko Polskie mogło nawiązać współpracę z państwami NATO. Zwiększenie interoperacyjności i kompatybilności z NATO zwiększała operacyjność na polu walki w obliczu nieuchronnej wymiany sprzętu z produkcji UW na zachodnią. Nie chodzi tu tylko o zobowiązania sojusznicze (w co ani autor wymienionego tekstu ani ja nie bardzo wierzymy) ale możliwość uzyskania niezależności zarówno w pozyskiwaniu jak i serwisowaniu wyposażenia jak i procedur od strony rosyjskiej. Tych zmian  nie da się nie zauważyć. Wielu z ludzi mających świetny ogląd świata i szybko i z powodzeniem wdrażających się w struktury NATO to właśnie owi „woroszyłowscy” generałowie, ale też starsi i młodsi oficerowie, którzy będąc w wojsku, wcale nie prezentowali postaw wiernopoddańczych wobec Rosji. Jednak wielu liczyło, że armia za ich przykładem szybko się zreformuje, a także nastąpi zmiana moralna tak, aby wojsko reprezentowało jedynie interesy polskie. Tak się nie stało. W wojsku trwały długie i uciążliwe dla wszystkich zmagania wewnętrzne między oficerami nie tylko sympatyzującymi z ZSRR, a potem Rosją, ale też wiernych takiej współpracy w 100 proc., a ludźmi patrzącymi bardziej pragmatycznie na rzeczywistość i dostrzegającymi zarówno zagrożenie płynące z podporządkowywania się Rosji, jak i nie ufających państwom zachodnim, aczkolwiek preferującym zdecydowanie sojusz NATO nad UW.

   Wszyscy w wojsku wiedzą, z czym wiązało się szkolenie w Woroszyłówce. Sam ten fakt nie świadczy jednak o tym, że oficerowie ci zostali „zaprogramowani” na  wierność ZSRR i obecnie w wolnej RP jedynie pozują w istocie pragnąc jedynie „zniszczyć obronną organizację wojskową Polski maskując (ros. – „maski rowka”) niszczenie dezinformacyjnym hasłem „profesjonalizacji” jak twierdzi autor wspomnianego artykułu. Co więcej (i znów piszę to z własnego doświadczenia) ci z polskich oficerów, którzy przeszli to szkolenie w moskiewskiej uczelni, wzbudzają szczere zaciekawienie u naszych zachodnich sojuszników. Częstokroć są traktowani w trakcie ćwiczeń poligonowych jako eksperci, nie tylko od radzieckiej sztuki wojennej, ale też pozwalają zgłębić mentalność dowódców radzieckich (dziś rosyjskich). Ta grupa „woroszyłowskich” generałów ma najlepsze porównanie co do naszych sojuszy – są w stanie porównać faktyczne nastawienie, sposób działania, a wreszcie taktykę a nierzadko strategię zarówno byłych wojsk UW jak i obecnie NATO. To wiedza nie tylko wartościowa, ale unikalna historycznie. Aby taką wiedzę pozyskiwać służby specjalne umieszczają w ośrodkach szkolenia agentów, płacą za informacje. My mamy w Polsce, świetnie przygotowanych, kompetentnych oficerów, którzy często są znacznie lepszymi depozytariuszami przedwojennych tradycji niż obrażający ich dziennikarze, analitycy, politycy czy inni oficerowie czyniący z ataku na „woroszyłowskich” generałów przyczynę wszystkich niepowodzeń.

  To że popełniono błędy w budowaniu systemu obronnego RP jest oczywiste, (pisałem o tym już ponad rok temu: https://mmilczanowski.wordpress.com/2014/04/23/kondycja-polskiego-systemu-obronnego-2/)  jednak przyczyny są bardziej złożone niż wydaje się autorowi wymienionego tekstu. W każdym państwie, które czuje się bezpieczne dochodzi do podobnych procesów, w których do władzy dochodzą liderzy mający priorytetu gospodarcze, a nie rozumiejący w pełni znaczenia ani mechanizmów rządzących bezpieczeństwem i obronnością. Niestety były premier D. Tusk a tym bardziej obecna pani Premer E. Kopacz, należą właśnie do takich osób. Jednakże i w tym przypadku były podejmowane działania racjonalne. Autor pisząc o mobilizacji organizacji proobronnych uniknął wymienienia nazwisk generałów Packa i Kozieja, którzy tworzą unikalny system koordynacji działalności tych grup (moją opinię o tych działaniach wyraziłem w Radiu Rzeszów: (https://mmilczanowski.wordpress.com/2015/04/08/audycja-w-radiu-rzeszow-nt-organizacji-proobronnosciowych-w-systemie-bezpieczenstwa-rp-2/). Uzawodowienie można nazwać niewystarczającym krokiem, ale na pewno nie błędnym. Misje zagraniczne, jeśli spojrzeć tylko przez pryzmat wyszkolenia i wyposażenia, były nieocenionym czasem dla naszego wojska. Warto podkreślić, że dla sprawności wojska nawet najlepiej przygotowane poligony nigdy nie będą tym, czym realne działanie bojowe, nawet w tak odmiennym rejonie.  System kierowania obroną państwa stanowi zasadniczy krok w celu ujednolicenia ośrodków decyzyjnych. Nawet jeśli jest kontestowany to nie można zarzucić że stanowi on milowy krok na drodze do usprawnienia systemu decyzyjnego.

   Z drugiej strony ogólne nastawienie premiera Tuska do wojska było znane i nie należało do pozytywnych (o pani premier Kopacz nie ma co w tym kontekście w ogóle wspominać). Taka postawa tak silnej osobowości musiała rzutować na zachowania ministrów i skutkować rozprężeniem a także samozadowoleniem części elit wojskowych. Kwestie oszczędności budżetowych, jakkolwiek absurdalnie brzmią przy geopolitycznym położeniu Polski, mają też istotne znaczenie w budowaniu potencjału obronnego w sytuacji kryzysu gospodarczego. Istotny jest też opór sporej części pozostałych ugrupowań politycznych (SLD, PSL) wobec zwiększania potencjału obronnego. Politycy a także powolne im media mają znaczny wpływ na społeczeństwo a na tym właśnie opiera się system demokratyczny. Tych przyczyn obecnego stanu rzeczy można wymieniać dużo, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, aby nie ułatwiać sobie sprawy spłycaniem diagnozy do „pożytecznych idiotów” i „woroszyłowskich generałów” jako winnych sytuacji w kwestii obronności i bezpieczeństwa RP. Takie podejście to kolejny element wojny polsko-polskiej, która niczego dobrego nie przyniesie, a stanowi wodę na młyn Kremla i wpisuje się w jego politykę skłócania elit w krajach takich jak Polska. W atmosferze wewnętrznej awantury, łatwo z piętnującego pożytecznych idiotów samemu stać się takim gdy realizuje się w scenariusz pisany w Moskwie.

Maciej Milczanowski
dr inż., Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pracownik Instytutu Studiów nad Terroryzmem oraz Instytutu Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Bogusław Rychter

    Wachlarz historyczny i sprawność poruszania się w temacie znamionuje człowieka dobrze osadzonego w realiach wojskowych co najmniej o 2 pokolenia. Z wieloma stwierdzeniami nie wypada nawet polemizować a jedynie przyjąć jako truizmy. Nie w tym rzecz. Niedosyt budzi tak głęboko ukryty cel Pańskiego wywodu. Na recenzenta historycznego ten tekst razi świeżością, trochę zbyt mały dystans czasowy. Jeżeli dzisiaj ma być światłem ostrzegawczym to przed czym? Rozpoznanie bojem??? Ale kto przeciwnikiem???

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków

Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków Popular

W dniu dzisiejszym (1 września 2016 r.) posłanka Katarzyna Lubnauer w imieniu partii .Nowoczesna Ryszarda Petru, zażądała od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci operatora GROM. Posłanka Lubnauer

READ MORE
Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych

Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych Popular

Jeszcze tylko miesiąc pozostał zainteresowanym na złożenie wniosku przez kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. 30 września 2016 r. upływa termin dla cywili ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia „Commando”

READ MORE
Próba technologizowania twórczości operacyjnej

Próba technologizowania twórczości operacyjnej

Poniższy tekst jest odniesieniem do bardzo ciekawego wątku, wprowadzonego przez Piotra Wrońskiego w artykule „Nowy projekt PiS w przygotowaniu”, który ukazał się na łamach Naszego Dziennika. Technologizowanie operacyjnej pracy twórczej (prowadzenie wywiadu agenturalnego)

READ MORE
Ślepiec w fabryce okularów

Ślepiec w fabryce okularów

Wprowadzenie do obiegu publicznego terminu „Wojna Hybrydowa” jest prawdopodobnie jednym z większych sukcesów „zewnętrznych” specjalistów od prowadzenia działań „nieregularnych”. Z technicznej strony – preparując specoperacje psychologiczne – najpierw opracowuje się

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

READ MORE
Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szef MON Antoni Macierewicz spotkał się z dziennikarzami po raz pierwszy w miejscu, gdzie w lipcu odbędzie się szczyt NATO, na Stadionie Narodowym. Wyjaśniał, że wszelkie publikacje o przeniesieniu szczytu

READ MORE
Polityczna gra służbami

Polityczna gra służbami

Służby są apolityczne, no przynajmniej z zasady. Podlegają cywilnemu nadzorowi, ba, nawet część z nich jest cywilna. Ów nadzór wynika z zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jednakże cywilny nadzór to

READ MORE
Wojskowy rytuał salutowania

Wojskowy rytuał salutowania

Stara maksyma mówi, że jak nas widzą tak nas piszą ma szczególne zastosowanie w wojsku. W dzisiejszych czasach kiedy to wystąpienia żołnierzy nie tylko są relacjonowane na żywo ale także

READ MORE
Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Mało kto wie o Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego mieszczącej się w podziemiach siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1. Ta trudna jak na muzeum lokalizacja jest przyczyną, że

READ MORE
Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

READ MORE
Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

READ MORE
Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

W dniach 9 – 10 listopada 2015 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony

READ MORE
Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

Wojna w Donbasie stała się próbą odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu. Warto rozpatrzyć tą opcję w której wojna w Donbasie – to tylko sposób destabilizacji politycznej oraz ekonomicznej sytuacji

READ MORE