Niewidoczny front niewypowiedzianej wojny

Niewidoczny front niewypowiedzianej wojny

STY 09, 2018
288 VIEWS
Niewidoczny front niewypowiedzianej wojny

Zabezpieczenie kraju przed prowadzeniem inwazyjnych, zewnętrznych działań wywiadowczych o charakterze psychologiczno – informacyjnym jest zadaniem szczególnie trudnym. W pierwszej kolejności wymaga uświadomienia oraz właściwego ustrukturyzowania zagrożenia.

Trafnie opracowana struktura zagrożenia wskaże poziom i usytuowanie instytucji państwowych, które posiadają kompetencje, siły i środki, aby przeciwdziałać. Brak takiego opracowania powoduje wprowadzenie dodatkowego chaosu do przestrzeni informacyjnej, a w tym wypadku warto mieć na uwadze, że właśnie wprowadzenie chaosu (czynnik destabilizacji) to jeden z elementów prowadzenia operacji psychologicznych.

W dużym uproszczeniu, na wstępie znaczenie może mieć:
• świadomość bycia przedmiotem wrogich działań zewnętrznych oraz występowania realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa;
• określenie pola konfrontacji (w tym wypadku – przestrzeń informacyjna formatowana wielowymiarowymi działaniami dywersji psychologicznej);
• zdefiniowanie – jakie struktury obcego państwa odpowiadają za działania ofensywne przeciwko Polsce;
• określenie zdolności, sił i środków będących bazą operacyjną tych struktur;
• wskazanie polskich struktur państwowych, adekwatnych do prowadzenia operacji osłonowych (w tym utworzenie i właściwe ulokowanie centrum operacyjnego – odpowiedzialnego za koordynację globalnych działań);
• analiza zasobów własnych (np.: przepisy prawne utrudniające swobodę operowania, dostateczny poziom wiedzy, doświadczenia, możliwości logistyczno / operacyjnych)
• analiza wewnętrznych czynników wpływających na utrudnienia działań operacyjnych, jednocześnie ułatwiających przeciwnikowi prowadzenie działań ofensywnych wobec Polski (np.; regulacje rynku medialnego, etc.);
• Określenie długofalowych oraz doraźnych koncepcji działań w zależności od kierunku operowania (uwarunkowania polityczne, społeczne, kulturowe, historyczne – właściwe dla każdego z kierunków);
• Określenie metod działania (w zdecydowanej większości powinny być to metody niejawne – jawną część pozostawiając dla tzw. instytucji uzupełniających)

Kto i co robi przeciw Polsce?

Działania, którym Polska jest poddana od długiego czasu w terminologii specjalistycznej klasyfikuje się jako dywersyjne operacje psychologiczne w ramach złożonych operacji wywiadowczych. Operacje takie prowadzą wyspecjalizowane instytucje państwowe – jakimi są wywiad i kontrwywiad danego państwa.

Polem konfrontacji jest przestrzeń informacyjna (środki informacji masowej oraz środki informacji alternatywnej) w tym cyberprzestrzeń (mimo wszystko nadal programowana przez człowieka).

Poziom reakcji

Przeciwko ekspertom z GRU, SVR czy BND nie wystawia się romantycznie usposobionych ośrodków akademickich lub działających w najlepszej wierze sieci działaczy społecznych (są to jednocześnie doskonałe elementy uzupełniające, konsultacyjne, ekspercko / doradcze). Za walkę z tego typu zagrożeniem odpowiedzialny jest kontrwywiad (cywilny i wojskowy), który powinien być nadrzędną służbą specjalną w Polsce (NSK – Narodowa Służba Kontrwywiadu).

Działania kontrwywiadu wspierać powinien niewielki kierunkowo zadaniowany wywiad (cywilny i wojskowy), który w mojej ocenie, z wielu względów powinien nadal zachować autonomię instytucjonalną (zupełnie inny profil kandydatów i w związku z tym inne kryteria naboru, odmienne co do zasady zadania oraz przede wszystkim mniejsze ryzyko dekonspiracji pozostając struktura autonomiczną).

Inne struktury państwowe (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji, Łączności, Media Narodowe, etc). pełnić powinny bardzo istotne funkcje uzupełniające, zadaniowane oraz koordynowane z poziomu centrum operacyjnego służb specjalnych oraz osoby łącznikujące.

Czynniki utrudniające

Istotnym utrudnieniem dla działań osłonowych w Polsce jest zbyt wysoki współczynnik reaktywności zarówno po stronie politycznej jak i medialnej. W ujęciu pawłowowskim, czas reakcji pomiędzy bodźcem zewnętrznym i reakcją wewnętrzną jest szczególnie niewielki. To bardzo niebezpieczne. Wytworzenie sprzężenia zwrotnego jest podstawą działań ofensywnych przeciwnika. Zanim podjęto działania przeciwko Polsce, studiowano i utworzono „polski portret psychologiczny” – do którego dopasowano odpowiednie metody ofensywne. Inne dobiera się wobec społeczeństw uwarunkowanych skromniej emocjonalnie (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Skandynawia) a inne wobec Polski, gdzie konfrontacja i konflikt jest integralną częścią społecznego temperamentu. Kulturowo, społecznie, historycznie – mamy uwarunkowany niski współczynnik samokontroli zbiorowej. Nadal zbyt łatwo nas rozprowadzać. Wykorzystuje się w tym wypadku stare sprawdzone psychologiczne mechanizmy warunkowania klasycznego oraz warunkowania instrumentalnego tylko na skalę makro. W takich sytuacjach wypadku lepiej nie odpowiadać nic – aby nie tworzyć sprzężenia zwrotnego.

Koncepcje operacyjne

Działania prowadzić się powinno zasadniczo na czterech kierunkach:
1. Wewnętrzny defensywny (budowanie spójności ideologicznej, zapobieganie polaryzacji społecznej, etc.)
2. Wewnętrzny ofensywny (neutralizowanie ośrodków dywersyjnych przeciwnika w Polsce)
3. Zewnętrzny defensywny (kształtowanie opinii o Polsce, sprostowania, procesy etc.)
4. Zewnętrzny ofensywny (operacje osłabiające centra kierowania przeciwnika na jego terenie, podważanie spójności ideologicznej społeczeństwa, kierunkowanie społecznego systemu wartości, wszelkiego rodzaju inspiracje operacyjne).

Warto pamiętać, że opracowując koncepcje działania, najczęstszym błędem jest utworzenie jednej matrycy działania i procedur operacyjnych – nie biorąc pod uwagę skrajnie odmiennych uwarunkowań kulturalnych, społecznych, historycznych, kodu kulturowego kraju przeciwnika. Każda z koncepcji musi być „szyta na miarę”.

Zupełnie inna na przykład będzie koncepcja wobec kierunku wschodniego: przeciwnik nie funkcjonujący w ustroju demokratycznym, bardzo duża społeczna kontrola wewnętrzna i silny reżim kontrwywiadowczy. Spójność ideologiczna społeczeństwa – trudniejsza do rozbicia lub podważenia, wymagająca spersonalizowanych metod i argumentacji. Inna koncepcja działania, inne instrumenty i poziom konspiracji, etc.

Zupełnie inna będzie natomiast koncepcja wobec kierunku zachodniego: działanie z innej pozycji operacyjnej, zupełnie inny kod kulturowy i inne metody i dobór środków aktywnych.

Metody działań

Próba tworzenia mechanizmów otwartej konfrontacji jest na tym etapie z góry skazana na niepowodzenie i może jedynie odwrócić uwagę od kwestii najistotniejszych, znacznie je osłabiając lub zatrzymując. Na chwilę obecną nie jesteśmy nie gotowi na tradycyjna, otwartą wymianę ciosów (wymaga to przede wszystkim znacznego finansowania oraz zmian w przepisach). Kraje prowadzące u w Polsce ofensywę wywiadowczo informacyjna dysponują budżetem będącym poza naszymi możliwościami
Jednakże jako naród jesteśmy mądrzejsi od przeciwników. Jesteśmy mniejszym krajem, ale o ogromnych możliwościach intelektualnych, z wielkim poczuciem dumy i godności narodowej, z naturalnymi predyspozycjami do działania w konspiracji, co w tym wypadku ma istotne znaczenie. Mamy doskonale wykształconą młodzież, uczącą się w najlepszych szkołach w Polsce i za granicą, co pozwala im doskonale rozumieć puls i temperament społeczny danych nacji. To wielki potencjał, którego nie wolno zmarnować (potencjalne aktywa). W tym kontekście, należy prowadzić spójną politykę ideologiczną – wiązać młodych ludzi ideologicznie z Polską, tym bardziej jeśli mieszkają za granicą (kluczowa rola wspomnianych ośrodków uzupełniających – Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury, mediów, etc.).

Prowadząc konfrontację z potencjalnie silniejszym przeciwnikiem należy zejść z głównej płaszczyzny konfrontacji w strefę działań nieregularnych. Znaczna część operacji zabezpieczających powinna być prowadzona ofensywnie, przenosząc płaszczyznę konfrontacji na teren przeciwnika (szczególna rola wywiadu cywilnego i wojskowego), aby nie niszczyć własnego państwa (postępujący w zastraszającym tempie podział społeczny jest bezpośrednim skutkiem tych działań w polskiej przestrzeni).

Kluczowa jest również znajomość terenu działania, kodu kulturowego danej nacji, socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań, przede wszystkim bardzo dobra znajomość językowa, ponieważ duża część operacji działań ofensywnych opiera się o specyficzne formy psycholingwistyczne, presupozycyjne – tak aby formalnie nie narażając się na zarzuty, powodować, aby przekaz podświadomy docierał tam, gdzie powinien i tak jak powinien.

Trzeba działać niestandardowo, ofensywnie, nie pozwalać na inicjatywę – samodzielnie ją narzucać i utrzymywać operując na podstawie danych jawnych oraz niejawnych. Nie bać się prowadzić aktywnych działań ofensywnych. W operacjach psychologicznych pasywność to bezpośrednia droga do porażki. Nie bać się prowadzić skomplikowanych treningów w kraju i za granicami – dla testowania możliwości operacyjnych. Warto przeprowadzić na przykład ćwiczenie operacyjne, zadając sobie pytanie: na jakim społeczeństwie łatwiej jest pracować dywersyjnie w kontekście psychologicznym? Wówczas może się okazać, że nadal mamy zbyt wiele tych cech ułatwiających operowanie przeciwnikom i jesteśmy po prostu idealnym celem.

W kontekście wewnętrznym / defensywnym prawdopodobnie najważniejszym elementem jest zbudowanie jednoczącego fundamentu ideologicznego oraz zatrzymanie postępującej polaryzacji ideologicznej (na marginesie: dopiero wówczas można myśleć o tworzeniu państwowych mechanizmów narracyjnych – te funkcjonują w spójnych ideologicznie krajach, np.; Izrael, Chiny, etc; bez tego będzie to powód do jeszcze silniejszego podziału społecznego).

Polaryzacja ideologiczna tworzy naturalne środowisko operowania dla wywiadu przeciwnika. Do działań dywersyjnych bardzo często wykorzystuje się (bądź tworzy) ruchy radykalne, znajdujące się zarówno po lewej jak i prawej stronie politycznej. Radykalnymi postawami najłatwiej sterować, najłatwiej je antagonizować, programować. W skrajnych ruchach jest najmniej elementów racjonalnych, a najwięcej elementów emocjonalnych – to właśnie w sferę emocji kieruje się ofensywne działania psychologiczne w ramach złożonych operacji wywiadowczych lub kontrwywiadowczych.

W spolaryzowanej scenie politycznej być może trzeba szukać autorytetu środka (kompromis dla celu wyższego). Kierować tę aktywność warto w pierwszej kolejności wobec ludzi młodych, oddziałując na bardziej plastyczne umysły, nie przeorane intelektualnie i zabetonowane przez kilkadziesiąt lat sowieckiej okupacji. Warto przy tym odwoływać się do symboliki (jeden z najsilniejszych środków oddziaływania psychologicznego). Mamy w Polsce symbol, wokół którego można budować ideologiczny klej społeczny – symbol „Polski Walczącej”.

Dla przykładu: przy okazji pojawiających się co jakiś czas chęci zburzenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zastanowiłbym się czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie na jego szczycie wielkiego podświetlonego na biało czerwono symbolu „Polski Walczącej”, unoszącego się dumnie nad miastem. W wymiarze symbolicznym byłby to o wiele silniejszy przekaz niż zwykłe wyburzenie. Byłby to przekaz zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz. Symbol „Polski Walczącej” powinien być szczególnie chroniony prawnie oraz szczególnie eksponowany (banknoty, komunikacja miejska, i inne środki codziennego użytku).

Niezbędna jest również regulacja przestrzeni medialnej – obecna daje nieograniczone możliwości prowadzenia operacji ofensywnych przeciwko Polsce. Potrzebne są szkolenia dla dziennikarzy, uświadamiające im jak dużą rolę często nieświadomie pełnią w ofensywnych operacjach psychologicznych przeciwko Polsce. W znaczny sposób wpłynęłoby to na poziom debaty publicznej w Polsce, której analiza jest idealnym korytarzem informacyjnym dla wywiadów państw obcych.
Kolejnym elementem powinno być utworzenie niejawnego kierunku studiów z „psychologii operacyjnej”, z przeważającymi elementami praktyki terenowej (w kraju i za granicą). Kierunek, który uczyłby niezbędnej wiedzy psychologicznej, socjologicznej, kulturowej i międzynarodowej, ale przede wszystkim uczyłby młodych ludzi niestandardowego myślenia i podejścia do nauki.

Metody operowania w znacznej części powinny pozostawać niejawne, stąd tylko pobieżny, być może chaotyczny rys kilku kierunków.

(mkossek.com)

Marcin Kossek

Marcin Kossek

Dyrektor Generalny at Vega Intelligence
Dyrektor Generalny Vega Intelligence

PODOBNE ARTYKUŁY

Szachy bez zasad

Szachy bez zasad

Bliska zagranica Onet: Rosyjska agencja pisze o sojuszu z Polską Operacja mająca na celu destabilizację polskiej sceny politycznej wchodzi w kolejną fazę. Grając wcześniej już sondowaną „kartą resentymentów”, Rosja chce za

READ MORE
Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Co ma wspólnego strategia i konwencjonalne odstraszanie? Wydaje mi się, że obie te rzeczy są bezpośrednio powiązane z kwestią jak siły zbrojne danego narodu mają być użyte, aby osiągnąć specyficzne

READ MORE
Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu

Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu Popular

Agencja Wywiadu ma nową stronę internetową, Agencja Wywiadu pojawiła się na Twitterze, teraz Agencja Wywiadu rusza ze swoją kampanią promocyjną. A to dopiero początek, czeka nas cała seria kampanii informacyjnych

READ MORE
„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

Agencja badań internetowych – taką nazwę nosi rosyjska organizacja, realizująca masową propagandę w mediach społecznościowych. Głównym celem działalności organizacji jest wpływ na opinię publiczną poprzez szerzenie w mediach internetowych dezinformacji,

READ MORE
Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wojny były są i będą, ale nie wszystkie niosą ten sam potencjał destrukcji i zmian w systemie. Czym innym jest wojna Armenia-Azerbejdżan ciągnąca się od kilku dekad, a czym innym

READ MORE
Informacyjni analfabeci

Informacyjni analfabeci

1. W 2007 roku powstał raport dotyczący likwidacji WSI – oficjalny dokument państwowy. 2. W 2017 roku powstał „raport” dotyczący „likwidacji politycznej” Ministra Obrony Narodowej, który w 2007 roku sporządził

READ MORE
Słowo roku – tylko konkurs?

Słowo roku – tylko konkurs?

Vape, selfie Mniej więcej co roku opinię publiczną elektryzuje informacja o wyborze kolejnego słowa roku  wybieranego w plebiscycie słownika oxfordzkiego. Ten specyficzny, ale elitarny konkurs wyłania każdego roku jedno najbardziej

READ MORE
Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

Środowisko informacyjne Niewątpliwie od jakiegoś czasu środowisko informacyjne Europy bombardowane jest niezliczoną ilością treści, szczególnie takich które mają charakter dezinformacyjny czy propagandowy. Identyfikacja i dalsza analiza tego zjawiska wskazuje na

READ MORE
Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Najpotężniejsze i najbardziej wydajne w zabijaniu i niszczeniu są mocarstwa lądowe. To ich armie mogą przenosić najwięcej potęgi, więcej niż lotniskowce, krążowniki, okręty podwodne czy nawet bombowce strategiczne i pociski

READ MORE
Nie wysyłać broni na Ukrainę

Nie wysyłać broni na Ukrainę

Ukraiński kryzys trwa już ponad trzy lata, ale Rosja osiągnęła swój cel. Separatyści okopali się na swoich pozycjach we wschodniej Ukrainie, a prezydent Władimir W. Putin nie przejawia żadnych oznak

READ MORE
Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Niegdyś słabsze mocarstwa, jak Prusy lub Austria mogły poprawić swoją pozycję przez zawarcie sojuszu, który uzupełniał siłę ich wojsk siłą obcych armii. Czy dzisiaj średnie państwa europejskie takie, jak Wielka

READ MORE
Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Bez przerwy słyszę od komentatorów, dyplomatów i polityków – w różnych mediach – że Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla Ameryki. Jeśli bliżej przyjrzymy się twardym faktom, ten wykreowany

READ MORE
Harcerze w Krainie Deszczowców

Harcerze w Krainie Deszczowców

Obca flaga Po podliczeniu wszystkich głosów, GRU/SVR zajęły trzecie miejsce w wyborach do niemieckiego parlamentu. Analizując przestrzeń polityczno / medialną daje się ze zdziwieniem dostrzec, że najgłośniej z powodu wyniku

READ MORE
NATO jest realne czy liberalne?

NATO jest realne czy liberalne?

Według pracy Stephena M. Walt’a „The Origins of Alliances” najważniejszy zewnętrzny czynnik determinujący spójność sojuszy to realne zagrożenie. Aspektami wtórnymi są intencje agresora, jego bliskość geograficzna, militarne zdolności: ofensywne lub

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków

Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków Popular

W dniu dzisiejszym (1 września 2016 r.) posłanka Katarzyna Lubnauer w imieniu partii .Nowoczesna Ryszarda Petru, zażądała od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci operatora GROM. Posłanka Lubnauer

READ MORE
Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych

Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych Popular

Jeszcze tylko miesiąc pozostał zainteresowanym na złożenie wniosku przez kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. 30 września 2016 r. upływa termin dla cywili ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia „Commando”

READ MORE
Próba technologizowania twórczości operacyjnej

Próba technologizowania twórczości operacyjnej

Poniższy tekst jest odniesieniem do bardzo ciekawego wątku, wprowadzonego przez Piotra Wrońskiego w artykule „Nowy projekt PiS w przygotowaniu”, który ukazał się na łamach Naszego Dziennika. Technologizowanie operacyjnej pracy twórczej (prowadzenie wywiadu agenturalnego)

READ MORE
Ślepiec w fabryce okularów

Ślepiec w fabryce okularów

Wprowadzenie do obiegu publicznego terminu „Wojna Hybrydowa” jest prawdopodobnie jednym z większych sukcesów „zewnętrznych” specjalistów od prowadzenia działań „nieregularnych”. Z technicznej strony – preparując specoperacje psychologiczne – najpierw opracowuje się

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

READ MORE
Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szef MON Antoni Macierewicz spotkał się z dziennikarzami po raz pierwszy w miejscu, gdzie w lipcu odbędzie się szczyt NATO, na Stadionie Narodowym. Wyjaśniał, że wszelkie publikacje o przeniesieniu szczytu

READ MORE
Polityczna gra służbami

Polityczna gra służbami

Służby są apolityczne, no przynajmniej z zasady. Podlegają cywilnemu nadzorowi, ba, nawet część z nich jest cywilna. Ów nadzór wynika z zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jednakże cywilny nadzór to

READ MORE
Wojskowy rytuał salutowania

Wojskowy rytuał salutowania

Stara maksyma mówi, że jak nas widzą tak nas piszą ma szczególne zastosowanie w wojsku. W dzisiejszych czasach kiedy to wystąpienia żołnierzy nie tylko są relacjonowane na żywo ale także

READ MORE
Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Mało kto wie o Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego mieszczącej się w podziemiach siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1. Ta trudna jak na muzeum lokalizacja jest przyczyną, że

READ MORE
Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

READ MORE
Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

READ MORE
Dylematy bezpieczeństwa: prywatność

Dylematy bezpieczeństwa: prywatność

Jak bumerang powraca temat bezpieczeństwa danych użytkowników Internetu. Wycieki, handel metadanymi, ustawy inwigilacyjne to wątki, które tak zwykłych użytkowników Internetu, jak i internetowych aktywistów co jakiś czas elektryzują. Czy winne

READ MORE
Szósta kolumna czyli zagrożenia cyberbezpieczeństwa

Szósta kolumna czyli zagrożenia cyberbezpieczeństwa

„Stanęliśmy oko w oko z nieprzyjacielem i okazało się, że jesteśmy nim my sami” – Walt Kelly Określenie „piąta kolumna” pochodzi z czasów hiszpańskiej wojny domowej i oznacza dywersantów, sabotażystów,

READ MORE
Podsłuchy jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa

Podsłuchy jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa

Czy afery podsłuchowe mogą służyć pozytywnemu oczyszczeniu sceny politycznej? Czy podsłuchy, nawet pojedynczych polityków i biznesmenów mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa? Jaka była i jest rola naszych służb, w tym służb specjalnych w tych wydarzeniach?

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #6: „Szpieg, który wiedział za mało”

Z biblioteczki Artura D. #6: „Szpieg, który wiedział za mało”

Po dobrze ponad półrocznej przerwie wracam do kontynuowania cyklu czytelniczego „Z biblioteczki Artura D.„. Dla niezorientowanych, opisuję w nim książki z własnej biblioteczki, po które w mojej opinii, z różnych

READ MORE
Niezdefiniowana przestrzeń konfrontacji

Niezdefiniowana przestrzeń konfrontacji

Klasyczna struktura prowadzenia operacji psychologicznych ma charakter dwubiegunowy, symultaniczny. Zarówno ofensywny (zewnętrzny oraz wewnętrzny) jak i defensywny (zewnętrzny oraz wewnętrzny) kierunek operacji ma skutecznie impregnować masy społeczne przed dotarciem do

READ MORE
Quis custodiet ipsos custodes?

Quis custodiet ipsos custodes?

Quis custodiet ipsos custodes? czyli słów kilka o służbach specjalnych starożytnych Rzymian Mars et Honos Jeszcze w V wieku p.n.e. nic nie zapowiadało przyszłej wielkości Rzymu. Dopiero około 300 roku

READ MORE
Kierunki działania Rosji i jej służb zagranicznych w 2015 roku

Kierunki działania Rosji i jej służb zagranicznych w 2015 roku

Rosjanie, w odróżnieniu od innych krajów, wyspecjalizowali się w planowaniu strategii nie na bieżąco, tylko na lata do przodu. Prowadzą także politykę wywiadu globalnego. Jakiego rodzaju aktywności Rosji i jej

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #3: „Polskie służby specjalne”

Z biblioteczki Artura D. #3: „Polskie służby specjalne”

Plan na 3. odcinek „Z biblioteczki Artura D.” był zupełnie inny i zmierzał ku realizacji. Jednakże ostatnie wydarzenia tj. premiera filmu Patryka Vegi „Służby specjalne” oraz zatrzymanie rosyjskich agentów w

READ MORE
(Rosyjscy) szpiedzy w Warszawie

(Rosyjscy) szpiedzy w Warszawie

Tytuł artykułu nadałem oczywiście celowo trochę przewrotny za tytułem serialu, bo ani to szpiedzy, ani Rosjanie, ani nie chodzi tylko o Warszawę. Choć nie do końca, ale po kolei… I

READ MORE