Ślepiec w fabryce okularów

Ślepiec w fabryce okularów

MAJ 02, 2016
2479 VIEWS
Ślepiec w fabryce okularów

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

Wprowadzenie do obiegu publicznego terminu „Wojna Hybrydowa” jest prawdopodobnie jednym z większych sukcesów „zewnętrznych” specjalistów od prowadzenia działań „nieregularnych”. Z technicznej strony – preparując specoperacje psychologiczne – najpierw opracowuje się kierunkowy wymiar nowej struktury pojęciowej, czyli dokładnie tak, jak we wskazanym wypadku.

Tylko dwa słowa, jednakże wprowadzane każdego dnia w psychiczną przestrzeń społeczną na każdym praktycznie poziomie publicznej i medialnej aktywności – mają nam nieustannie uświadamiać, że od tej pory znajdujemy się w stanie wojny i pora naprawdę się bać. Na szczególną uwagę zasługuje częstotliwość występowania tego terminu w poważniejszych dyskusjach eksperckich oraz politycznych. Brzmi to jak wówczas niezauważalnie samounicestwiający hymn społeczny, pobrzmiewający w rytm nadawany przez zewnętrznych dyrygentów. „Kompozytor” doprawdy musi być dumny z efektów swojej pracy.

W rzeczywistości – nie ma żadnej „wojny hybrydowej” poza tą, którą sami sobie wywołaliśmy. Są jedynie kraje, którym bardzo zależy na tym, aby Europę sparaliżować strachem. To naturalny proces psychologiczny, przypominający zachowanie już bardzo słabego, który nadal chciałby być bardzo silny. Infekowanie psychozy od lat jest jedną ze skuteczniejszych metod budowania przekonania o potencjale agresora oraz, co istotniejsze – dość skutecznie potrafi hamować społeczny opór po stronie celu ataku, tym bardziej jeśli ten ma to miejsce w nieuświadomionych masach.

Podany wyżej przykład, jest w moim przekonaniu kluczowy dla określania nowoczesnych koncepcji defensywnych wobec zagrożenia współczesnej Europy. Od redefinicji dotychczasowych pojęć, od opracowania nowej, właściwej struktury pojęciowej w definiowaniu zagrożenia zależy opracowanie adekwatnej diagnozy sytuacyjnej. Dopiero później można myśleć o koncepcji organizacyjnej, podziale kompetencji oraz rozwiązaniach systemowych. To właściwa kolejność i jedyny skuteczny kierunek zmian.

„Wojna z terroryzmem”

Zagrożeniem nie jest współczesny terroryzm w sensie stricte, więc nie na nim warto koncentrować główną aktywność defensywną. Sprowadzanie zaistniałej problematyki do samego zagrożenia aktami terrorystycznymi jest też niestety w pewnym sensie działaniem na korzyść sprawców – zręcznie odwraca uwagę od zasadniczej linii problemu, przekierowuje energię kilka „pięter niżej” oraz dodatkowo kamufluje „umysł”, na obcięcie wystawiając jedynie „rękę” (np. wskazując tylko i wyłącznie kierunki arabskie). Istotne jest również to, że w tym wypadku manewr odbywa się przy wykorzystaniu intelektualnego potencjału wewnętrznego atakowanej strony (świadoma i nieświadoma agentura wpływu, pseudoeksperci oraz zwykli pożyteczni idioci). Pomijając kontekst politycznego elementarza zarządzania i manipulacji strachem warto pamiętać, że terroryzm kinetyczny nadal jest tylko jedną z metod walki. Stąd też nie ma żadnej wojny z terroryzmem (kolejny interesujący termin, w którym znów kluczowe znaczenie ma słowo „wojna”) ponieważ nie można być w stanie wojny z rodzajem walki, na przykład z bitwą morską.

Definicja zagrożenia

Zagrożenie, któremu trzeba współcześnie stawić czoła to zmodyfikowana w dotychczasowych proporcjach – scentralizowana dywersja wielokierunkowa (SDW). Tak należy to zagrożenie definiować, a następnie określając kierunki oddziaływania i ustalając czynnik rozłożenia proporcji na poziomie operacyjnym, trzeba opracować adekwatną linię kontrdziałania. Postęp technologiczny, aktualizowane badania nastrojów społecznych oraz wiele innych czynników mających wpływ na zmianę otaczającej rzeczywistości powodują, że scentralizowane, wielokierunkowe działania dywersyjne od pewnego momentu ewoluują. Rozwój alternatywnych środków informacji (ASI) przede wszystkim stworzenie Internetu – dało nieograniczone pole do prowadzenia nowoczesnych specoperacji dywersji psychologicznej. Metody w zasadzie pozostają te same, bo i natura psychiczna człowieka nadal jest taka, jaka jest. Zmianie ulegają jedynie proporcje zastosowania oraz inne niż dotychczas akcentowanie operacyjne. Wcześniejsze proporcje można przedstawić następująco:

– przewaga działań o charakterze kinetycznym (klasyczne akty terrorystyczne),

– działania psychologiczno – informacyjne, jako uzupełniające, wzmacniające oddziaływanie na świadomość (między innymi podtrzymywanie stanu permanentnego zagrożenia).

Od pewnego czasu proporcje operacyjne ulegają całkowitemu odwróceniu. Można je określić następująco:

– przewaga specoperacji psychologiczno – informacyjnych, poprzez stopniowe wprowadzanie powszechnego strachu w danym społeczeństwie (cel agresji dywersyjnej), uprzedzanie o zagrożeniu aktami terrorystycznymi, nadawanie określonego kierunku odpowiedzialności, narracji medialnej i przyszłej interpretacji, odwracanie uwagi od rzeczywistych sprawców, etc.

– raz na jakiś czas, przeprowadzenie kinetycznego ataku terrorystycznego (dla potwierdzenie wcześniejszych informacji, „uwiarygodnienia” jako dawcy wiedzy i przyjacielskiego ostrzeżenia, wzmocnienia wcześniej „proponowanej” narracji i interpretacji oraz utrwalenie takiego odbioru społecznego na przyszłość, etc.)

Ryzyko prowadzenia długofalowej, zmodyfikowanej aktywności dywersyjnej (SDW) jest zdecydowanie mniejsze, co również nie jest bez znaczenia dla sprawcy przy kalkulacji ryzyka niepowodzenia. Kinetyczny akt terrorystyczny jest poważnym przestępstwem, ale ostrzeganie o nim oraz medialne komentowanie w określonym operacyjnie kontekście (wzmacnianie psychozy w mediach prowadzone przez agenturę wpływu i pożytecznych idiotów) – jest przecież społecznie „bardzo szlachetnym uczynkiem”.

Oczywistym jest, że SDW wzmacniane jest również na polu cyberterrorystycznym, ekonomicznym, politycznym, kulturowym, naukowym, historycznym, etc. (scentralizowana, pełna skala oddziaływania).

Najpierw diagnoza, później leczenie

W moim przekonaniu, to właśnie na wskazanej w skrócie powyżej działalności nieprzyjaciela (NPLa) trzeba w głównej mierze koncentrować aktywność służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Koncentrowanie się na elementach uzupełniających SDW (kinetyczne akty terrorystyczne) aktywności NPLa jest z góry skazane na niepowodzenie i przypomina wycieczkę ślepca po fabryce okularów. W kontekście analitycznym jest również w pewnym sensie – świadomą bądź nie – ale jednak…grą na korzyść NPLa…

Jest oczywiste, że wroga aktywność ma źródło inspiracji za granicą Polski. Jest oczywiste, że poza źródłem koncepcji, za realizację strategiczną, taktyczną oraz operacyjną odpowiadają struktury zmilitaryzowane, ponieważ tylko one dysponują potencjałem pozwalającym na scentralizowaną, wielokierunkową aktywność dywersyjną. Z reguły, za takie działania odpowiada wywiad wojskowy – co jednoznacznie warunkuje płaszczyznę konfrontacji na poziomie strukturalnym. Położenie geopolityczne Polski ma również istotne znaczenie dla określenia, jaki rodzaj służby powinien stanowić adekwatną odpowiedź, niezależnie czy będzie posługiwać się metodami defensywnymi czy ofensywnymi, krajowymi czy zagranicznymi, aktywnymi czy pasywnymi.

Narodowa Służba Kontrwywiadu (NSK)

Logika sytuacyjna jednoznacznie wskazuje, że tego typu zadania wypełnić może jedynie nowoczesny, sprawny kontrwywiad. Takie zadania należy postawić przed nowo powołaną służbą kontrwywiadowczą jako nadrzędną, narodową służbą zabezpieczenia państwa polskiego – nazywając ją na przykład NSK (Narodowa Służba Kontrwywiadu). Jednocześnie naturalne jest podporządkowanie kontrwywiadu wojskowego pod tego typu nadrzędną strukturę. Działania o charakterze policyjnym i śledczym należy oddać CBŚP, sprawy korupcyjne oddać CBA. Absolutnie należy się skoncentrować na głównym kierunku zagrożenia i wyspecjalizować się w nim. Współczesne pola konfrontacji są przeznaczone dla ścisłych specjalistów w swoich dziedzinach.

Z mojego punktu widzenia, szczególnie ważna jest rola wywiadu. Operując za granicą kraju, poza klasycznymi zadaniami wywiadowczymi, działania wywiadu stanowią bardzo istotny element kontrwywiadowczy (chociażby pozyskiwanie informacji wewnątrz obcych służb specjalnych – nakierowanych nieprzyjaźnie wobec Polski). Być może powinna to być jedna scentralizowana służba, ściśle i kierunkowo zadaniowana, bardziej uniwersalna – dopasowana na miarę polskich możliwości i potrzeb. Operująca zarówno na polu cywilnym jak i wojskowym.

Rozpraszając, decentralizując w Polsce służby specjalne (wywiad i kontrwywiad) zupełnie nie brano i nie bierze się pod uwagę polskiej mentalności i „unikalnego” charakteru społecznego. Potrafimy doskonale destruować, dużo gorzej jednak wychodzi nam wykazywanie się konstruktywnym działaniem. Jednocześnie wszechobecne kompleksy na poziomie społecznym ale i indywidualnym zawsze będą powodować nieskoordynowaną, niezdrową, niekontrolowaną rywalizację.

Aktywność i jeszcze raz aktywność

W sensie technicznym, bezwzględnie należy zacząć prowadzić działania aktywne, bo tylko takie mają sens w kontekście analizy psycho/socjologicznej kodu kulturowego NPLa (nie jednego NPLa, co warto zaznaczyć). Należy utworzyć w tym celu wyspecjalizowaną komórkę operacyjną wewnątrz NSK (odpowiadającą za działania aktywne – zarówno o charakterze kontrwywiadowczym jak i wywiadowczym). Poddańcza defensywa kończy się tak jak obecnie – państwo nie ma ani uszu ani oczu, choć może to dobrze w pewnym sensie, bo bardziej już ogłuchnąć i oślepnąć się nie da. Wystarczy przecież włączyć TV, poczytać większość „polskich” gazet, prześledzić portale internetowe. Konkluzja jest jest prosta: „kota nie ma – myszy harcują”.

Działania bezpośrednie AT / CT

Kolejnym odwróceniem uwagi od zasadniczego problemu jest kilkunastoletnia (!) komediowa dyskusja o polskim systemie antyterrorystycznym. W kontekście nieprawidłowo postawionej diagnozy problemu nie ma to i tak przecież większego znaczenia. Warto mieć również na uwadze, że są kraje które ten system mają dość sprawnie poukładany, ale mimo to nadal mają problem z zamachami terrorystycznymi (być może zatem problem leży zupełnie gdzie indziej).

Rolą Policji jest walka z terrorem kryminalnym. Tam gdzie przeciwnik posługuje się zupełnie innymi siłami i środkami, metodami, etc. reagować musi struktura adekwatnie wyposażona, wyszkolona, etc. Miejsce obecnej BOA KGP jako centralnej jednostki antyterrorystycznej powinno być w NSK, być może łącząc BOA z „V” obecnej ABW. Mając za sobą cały aparat wsparcia informacyjnego, analitycznego, agenturalnego, prawnego, intelektualnego, etc. można stawiać czoła poważniejszym zagrożeniom. Przeciwnik jest doskonale przygotowany, operuje nieregularnymi metodami, ma świetnie rozpoznaną infrastrukturę krytyczną i inne miękkie cele potencjalnego ataku.

Prowadzenie operacji bezpośrednich wobec tego typu przeciwnika wykracza znacznie poza aktualne możliwości policyjnych jednostek antyterrorystycznych, pomimo całego szacunku dla ich ciężkiej codziennej pracy. Zupełnie inna filozofia walki, inne metody (operacje pod przykryciem małych grup dywersyjnych), inne środki (wojskowe), inna taktyka, etc.

Na chwile obecną, wygląda to tak, że na poziomie kinetycznym państwo polskie wystawia jednostkę policyjną BOA przeciw całemu aparatowi GRU (wywiad satelitarny, kosmiczny, agenturalny, ogromny budżet, wiele tysięcy operatorów sił specjalnych, agentura wpływu, zdolności operowania w konspiracji na terenie wrogim, etc, etc.). Z całym szacunkiem, ale to nie ta liga graczy. Wystarczy chyba już rzucania się z szablą na czołgi NPLa.

W dużym uogólnieniu – operować będzie trzeba z zupełnie innej pozycji, często z inną flagą, w innych okolicznościach, innym środowisku (często nieprzyjaznym), posługiwać się biegle wieloma językami obcymi, znać psychologię pracy operacyjnej, pracować ze źródłami, etc. Co również istotne, cel realizacji w operacjach antyterrorystycznych bardzo często jest zupełnie inny niż ma to miejsce w klasycznych operacjach AT/CT. Dla tego typu zadań potrzebne jest o wiele szersze szkolenie tego typu formacji, zmianie powinny ulec też kryteria naboru, chociażby mocniej akcentując stronę intelektualną w proporcjach do zdolności energetycznych.

Nie ma również najmniejszej potrzeby wprowadzać jednostek wojskowych do operacji wewnątrz kraju przeciw terrorystom. Wojskowe jednostki specjalne zabezpieczają polskie interesy narodowe poza granicami kraju, robią to bardzo sprawnie i nie trzeba im w tym przeszkadzać, wprowadzając potencjalny kompetencyjny chaos (o konfliktach ego nie wspominając). To kolejny komediowy spór toczony przez kilkanaście lat. Rozwiązanie jest o wiele prostsze – wystarczy wprowadzić rozkaz specjalny (np.: rozkaz nr 707) Ministra Spraw Wewnętrznych, na mocy którego jednostka centralna może w danej sytuacji operacyjnej stosować wojskowe metody taktyczno/bojowe, środki oraz wyposażenie. Koniec. Kropka. Najtrudniej jest wprowadzać rozwiązania najprostsze – ale to przecież polska specjalność. Proces taki wymagałby dodatkowej pracy: wprowadzenia innej filozofii walki, innego planu treningowego, innego dodatkowego wyposażenia, etc. – ale jest to absolutnie do zrobienia, wpłynie tylko na podniesienie jakości jednostki poprzez jej uniwersalność. Nie mam co do tego wątpliwości. Materiał ludzki w Polsce jest jednym z najlepszych jaki dotychczas widziałem na świecie, jednakże zasadniczym problemem jest dowodzenie bezpośrednie, brak adekwatnych koncepcji walki oraz przewaga kompleksów ego nad jakością pracy.

Pisząc ten przydługi tekst, przepraszam jednocześnie za jego nieuporządkowaną formę, jedynie hasłowe zaznaczenia tematyczne, ale ciągle mnie nosi w podróżach zawodowych po świecie i nie mam kiedy usiąść do prawdziwego pisania.
Celowo nie koncentrowałem się na elemencie większościowym przeciwdziałania współczesnej dywersji (operacje psychologiczne o charakterze wywiadowczym i kontrwywiadowczym), jego ulokowaniu strukturalnym, zadaniowaniu otwartym i zamkniętym, metodach szkolenia, operowania oraz setce innych detali.

Ta część, choć dla mnie najbardziej interesująca, musi pozostać absolutnie niejawna. Ale przynajmniej wiem, że niejawna świadomie, a nie po prostu niezauważalna…

hiding-oko
  Marcin Kossek

  Marcin Kossek

  Dyrektor Generalny at Vega Intelligence
  Dyrektor Generalny Vega Intelligence

  PODOBNE ARTYKUŁY

  Słowo roku – tylko konkurs?

  Słowo roku – tylko konkurs?

  Vape, selfie Mniej więcej co roku opinię publiczną elektryzuje informacja o wyborze kolejnego słowa roku  wybieranego w plebiscycie słownika oxfordzkiego. Ten specyficzny, ale elitarny konkurs wyłania każdego roku jedno najbardziej

  READ MORE
  Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

  Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

  Środowisko informacyjne Niewątpliwie od jakiegoś czasu środowisko informacyjne Europy bombardowane jest niezliczoną ilością treści, szczególnie takich które mają charakter dezinformacyjny czy propagandowy. Identyfikacja i dalsza analiza tego zjawiska wskazuje na

  READ MORE
  Wilczy sojusz Chiny – Rosja

  Wilczy sojusz Chiny – Rosja

  Najpotężniejsze i najbardziej wydajne w zabijaniu i niszczeniu są mocarstwa lądowe. To ich armie mogą przenosić najwięcej potęgi, więcej niż lotniskowce, krążowniki, okręty podwodne czy nawet bombowce strategiczne i pociski

  READ MORE
  Nie wysyłać broni na Ukrainę

  Nie wysyłać broni na Ukrainę

  Ukraiński kryzys trwa już ponad trzy lata, ale Rosja osiągnęła swój cel. Separatyści okopali się na swoich pozycjach we wschodniej Ukrainie, a prezydent Władimir W. Putin nie przejawia żadnych oznak

  READ MORE
  Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

  Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

  Niegdyś słabsze mocarstwa, jak Prusy lub Austria mogły poprawić swoją pozycję przez zawarcie sojuszu, który uzupełniał siłę ich wojsk siłą obcych armii. Czy dzisiaj średnie państwa europejskie takie, jak Wielka

  READ MORE
  Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

  Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

  Bez przerwy słyszę od komentatorów, dyplomatów i polityków – w różnych mediach – że Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla Ameryki. Jeśli bliżej przyjrzymy się twardym faktom, ten wykreowany

  READ MORE
  Harcerze w Krainie Deszczowców

  Harcerze w Krainie Deszczowców

  Obca flaga Po podliczeniu wszystkich głosów, GRU/SVR zajęły trzecie miejsce w wyborach do niemieckiego parlamentu. Analizując przestrzeń polityczno / medialną daje się ze zdziwieniem dostrzec, że najgłośniej z powodu wyniku

  READ MORE
  NATO jest realne czy liberalne?

  NATO jest realne czy liberalne?

  Według pracy Stephena M. Walt’a „The Origins of Alliances” najważniejszy zewnętrzny czynnik determinujący spójność sojuszy to realne zagrożenie. Aspektami wtórnymi są intencje agresora, jego bliskość geograficzna, militarne zdolności: ofensywne lub

  READ MORE
  5 rubli czy 5 minut?

  5 rubli czy 5 minut?

  Projekcja siły wirtualnej Gangster – im jest słabszy, tym bardziej pręży muskuły i groźniej chce wyglądać. To książkowy przykład psychologicznej zależności, w której deficyt siły realnej rekompensuje projekcja siły wirtualnej.

  READ MORE
  Mity i fakty: ZAPAD 2017

  Mity i fakty: ZAPAD 2017

  Ćwiczenia wojskowe ZAPAD 2017, które odbędą się na Białorusi we wrześniu przyciągają coraz większą uwagę krajowej i zachodniej prasy. Według napływających doniesień można odtworzyć trzy scenariusze rosyjsko-białoruskich manewrów. Pierwszy, to

  READ MORE
  ZSRR 2.0

  ZSRR 2.0

  Trójkąt przyczynowo – skutkowy Początek współczesnej fali terroru, który coraz skuteczniej paraliżuje europejską cywilizację datuje się na rok 2015. Dlaczego ta tendencja nie rozpoczęła się np. w 2013 roku? Wiele

  READ MORE
  Dehumanizacja lub eliminacja

  Dehumanizacja lub eliminacja

  Schengen Wyobraźmy sobie eksperyment intelektualny, w którym mieszkając w wielkim bloku mieszkalnym, godzimy się zdjąć drzwi od wszystkich mieszkań – dopuszczając swobodne przemieszczanie się wszystkich (nie tylko lokatorów bloku, ale

  READ MORE
  Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

  Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

  W ostatnich miesiącach cały świat doświadcza gorącej debaty, jaki jest najlepszy sposób dla Waszyngtonu i Seulu, aby odpowiedzieć na nuklearną aktywność Kim Dzong Una. Stany Zjednoczone uszczelniają i tak już

  READ MORE
  Gra w „Dwa ognie”

  Gra w „Dwa ognie”

  Terroryzm ewoluuje. Jego najokrutniejsza forma dotąd na szczęście nie dotarła do Polski, i jest duże prawdopodobieństwo, że w takiej formie w jakiej występuje w krajach Europy zachodniej, do Polski nie

  READ MORE
  Analitycy od „wojen informacyjnych” pilnie poszukiwani!

  Analitycy od „wojen informacyjnych” pilnie poszukiwani!

  Sytuacja społeczno – polityczna w Polsce w ostatnim czasie przyciąga ponadstandardową uwagę zarówno niemieckich publicystów, ekspertów od „spraw polskich”, jak też niektórych niemieckich polityków. Pewna część ich publicznych wypowiedzi może

  READ MORE
  Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

  Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

  Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

  READ MORE
  Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków

  Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków Popular

  W dniu dzisiejszym (1 września 2016 r.) posłanka Katarzyna Lubnauer w imieniu partii .Nowoczesna Ryszarda Petru, zażądała od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci operatora GROM. Posłanka Lubnauer

  READ MORE
  Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych

  Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych Popular


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

  Jeszcze tylko miesiąc pozostał zainteresowanym na złożenie wniosku przez kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. 30 września 2016 r. upływa termin dla cywili ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia „Commando”

  READ MORE
  Próba technologizowania twórczości operacyjnej

  Próba technologizowania twórczości operacyjnej

  Poniższy tekst jest odniesieniem do bardzo ciekawego wątku, wprowadzonego przez Piotra Wrońskiego w artykule „Nowy projekt PiS w przygotowaniu”, który ukazał się na łamach Naszego Dziennika. Technologizowanie operacyjnej pracy twórczej (prowadzenie wywiadu agenturalnego)

  READ MORE
  Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

  Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

  Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

  READ MORE
  Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

  Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

  Szef MON Antoni Macierewicz spotkał się z dziennikarzami po raz pierwszy w miejscu, gdzie w lipcu odbędzie się szczyt NATO, na Stadionie Narodowym. Wyjaśniał, że wszelkie publikacje o przeniesieniu szczytu

  READ MORE
  Polityczna gra służbami

  Polityczna gra służbami

  Służby są apolityczne, no przynajmniej z zasady. Podlegają cywilnemu nadzorowi, ba, nawet część z nich jest cywilna. Ów nadzór wynika z zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jednakże cywilny nadzór to

  READ MORE
  Wojskowy rytuał salutowania

  Wojskowy rytuał salutowania

  Stara maksyma mówi, że jak nas widzą tak nas piszą ma szczególne zastosowanie w wojsku. W dzisiejszych czasach kiedy to wystąpienia żołnierzy nie tylko są relacjonowane na żywo ale także

  READ MORE
  Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Mało kto wie o Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego mieszczącej się w podziemiach siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1. Ta trudna jak na muzeum lokalizacja jest przyczyną, że

  READ MORE
  Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

  Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

  Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

  READ MORE
  Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

  Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

  Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

  READ MORE
  Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

  Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

  Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

  READ MORE
  Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

  Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

  W dniach 9 – 10 listopada 2015 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony

  READ MORE
  Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

  Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

  Wojna w Donbasie stała się próbą odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu. Warto rozpatrzyć tą opcję w której wojna w Donbasie – to tylko sposób destabilizacji politycznej oraz ekonomicznej sytuacji

  READ MORE
  Dylematy bezpieczeństwa: prywatność

  Dylematy bezpieczeństwa: prywatność

  Jak bumerang powraca temat bezpieczeństwa danych użytkowników Internetu. Wycieki, handel metadanymi, ustawy inwigilacyjne to wątki, które tak zwykłych użytkowników Internetu, jak i internetowych aktywistów co jakiś czas elektryzują. Czy winne

  READ MORE
  Szósta kolumna czyli zagrożenia cyberbezpieczeństwa

  Szósta kolumna czyli zagrożenia cyberbezpieczeństwa

  „Stanęliśmy oko w oko z nieprzyjacielem i okazało się, że jesteśmy nim my sami” – Walt Kelly Określenie „piąta kolumna” pochodzi z czasów hiszpańskiej wojny domowej i oznacza dywersantów, sabotażystów,

  READ MORE
  Podsłuchy jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa

  Podsłuchy jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa

  Czy afery podsłuchowe mogą służyć pozytywnemu oczyszczeniu sceny politycznej? Czy podsłuchy, nawet pojedynczych polityków i biznesmenów mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa? Jaka była i jest rola naszych służb, w tym służb specjalnych w tych wydarzeniach?

  READ MORE
  Z biblioteczki Artura D. #6: „Szpieg, który wiedział za mało”

  Z biblioteczki Artura D. #6: „Szpieg, który wiedział za mało”


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

  Po dobrze ponad półrocznej przerwie wracam do kontynuowania cyklu czytelniczego „Z biblioteczki Artura D.„. Dla niezorientowanych, opisuję w nim książki z własnej biblioteczki, po które w mojej opinii, z różnych

  READ MORE
  Niezdefiniowana przestrzeń konfrontacji

  Niezdefiniowana przestrzeń konfrontacji

  Klasyczna struktura prowadzenia operacji psychologicznych ma charakter dwubiegunowy, symultaniczny. Zarówno ofensywny (zewnętrzny oraz wewnętrzny) jak i defensywny (zewnętrzny oraz wewnętrzny) kierunek operacji ma skutecznie impregnować masy społeczne przed dotarciem do

  READ MORE
  Quis custodiet ipsos custodes?

  Quis custodiet ipsos custodes?

  Quis custodiet ipsos custodes? czyli słów kilka o służbach specjalnych starożytnych Rzymian Mars et Honos Jeszcze w V wieku p.n.e. nic nie zapowiadało przyszłej wielkości Rzymu. Dopiero około 300 roku

  READ MORE
  Kierunki działania Rosji i jej służb zagranicznych w 2015 roku

  Kierunki działania Rosji i jej służb zagranicznych w 2015 roku

  Rosjanie, w odróżnieniu od innych krajów, wyspecjalizowali się w planowaniu strategii nie na bieżąco, tylko na lata do przodu. Prowadzą także politykę wywiadu globalnego. Jakiego rodzaju aktywności Rosji i jej

  READ MORE
  Z biblioteczki Artura D. #3: „Polskie służby specjalne”

  Z biblioteczki Artura D. #3: „Polskie służby specjalne”


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

  Plan na 3. odcinek „Z biblioteczki Artura D.” był zupełnie inny i zmierzał ku realizacji. Jednakże ostatnie wydarzenia tj. premiera filmu Patryka Vegi „Służby specjalne” oraz zatrzymanie rosyjskich agentów w

  READ MORE
  (Rosyjscy) szpiedzy w Warszawie

  (Rosyjscy) szpiedzy w Warszawie

  Tytuł artykułu nadałem oczywiście celowo trochę przewrotny za tytułem serialu, bo ani to szpiedzy, ani Rosjanie, ani nie chodzi tylko o Warszawę. Choć nie do końca, ale po kolei… I

  READ MORE
  Wystąpienie Trumpa – lekcja dla świata zachodniego

  Wystąpienie Trumpa – lekcja dla świata zachodniego

  Wymiar ekonomiczny – czy tylko? Wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa to oprócz charakteru politycznego przekazanie pewnego sygnału politycznego. Stanowiła ona także drogowskaz dla świata i cywilizacji zachodniej. Można się zgadzać

  READ MORE
  Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych”

  Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” Popular


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

  W ramach cyklu „Z biblioteczki Artura D.” po raz kolejny pojawia się pozycja dotycząca terroryzmu i ponownie w ujęciu mocno naukowym. „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” to dzieło czworga specjalistów (A. Nowakowska

  READ MORE
  Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

  Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

  W krótszej perspektywie czasowej możemy, niestety, spodziewać się ciągle dużej liczby ataków terrorystycznych na terenie Europy. Co do deradykalizacji – tak, na jej efekty trzeba czekać i jej wielkim problemem

  READ MORE
  Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

  Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 775

  Po raz kolejny wracamy z cyklem czytelniczym „Z biblioteczki Artura D.”. Tym razem zapowiadana już poprzednio, recenzja drugiego, uzupełnionego wydania „Terroryzmu międzynarodowego” prof. Tomasza R. Aleksandrowicza. Zwłoka ma swój mały

  READ MORE
  Polska w walce z tzw. państwem islamskim

  Polska w walce z tzw. państwem islamskim Popular

  Postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy Polska wyśle dwa Polskie Kontyngenty Wojskowe do wsparcia globalnej koalicji w walce z tzw. państwem islamskim. Do Kuwejtu uda się komponent lotniczy w sile 150

  READ MORE
  My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

  My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

  Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

  READ MORE
  Dobremu wiatr w oczy

  Dobremu wiatr w oczy

  Dobrzy ludzie mają trudniej. Muszą przestrzegać zasad i reguł, które nie krępują złoczyńców. Dlatego tak skomplikowanym zadaniem jest uzyskanie przewagi w walce z przestępcami i terrorystami korzystającymi z udogodnień globalnego

  READ MORE
  Falowość terroryzmu

  Falowość terroryzmu

  Terroryzm – zjawisko, które w ostatnich latach jest poruszane przez wielu specjalistów.  Jednak czy różnorodność definicji pomaga w zrozumieniu działań terrorystów? Analizując zjawisko terroryzmu należy odnieść się do tzw. „falowości

  READ MORE
  Superterroryzm zagraża Europie

  Superterroryzm zagraża Europie

  Po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli, świat obiegła szokująca wiadomość: terroryści planowali atak na podbrukselską elektrownię atomową. Poniżej kilka słów o tym, czy i dlaczego takie zagrożenia są realne oraz

  READ MORE
  Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

  Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

  Zamachy terrorystyczne te dzisiejsze, czy niedawne w Paryżu uświadamiają jedno: jesteśmy cały czas jeden krok za „banditos” i najwyższy czas to zmienić. Aby to zrobić, musimy zdjąć „białe” rękawiczki z

  READ MORE